Skip to content

Werkwijze

Het moet voor iedere opdrachtgever en partij die met mij samenwerkt duidelijk zijn wat hij of zij van mij kan verwachten. Graag vertel ik op deze pagina meer over wat ik in mijn werk belangrijk vind.

Mijn doel
Bij opdrachten is mijn doel altijd om een betere kwaliteit van leven en leefomgeving te ontwikkelen voor mensen die niet alles zelfstandig kunnen. Het gaat erom zelfstandigheid mogelijk te maken en door mensen te helpen en te ondersteunen als dat gewenst of nodig is.

Integrale aanpak
Voor mij is het zonneklaar dat de enige manier om dit doel te bereiken een integraal aanbod is van wonen, welzijn en zorg. Hierbij hoort ook een integrale aanpak. Een heldere mix van proces, structuur en inhoud die verschillende partijen, met elk een eigen cultuur en belangen, daadwerkelijk met elkaar laat samenwerken. Zo bereik je samen aantoonbaar meer.

Inzichtelijke stappen
Alle stappen en acties voor en tijdens een traject maak ik inzichtelijk. Is het nodig afspraken te wijzigen, dan bespreken we dit vooraf. Als ik een proces begeleid, dan neem ik ook de verantwoordelijkheid voor de voortgang. Afhankelijk van het type opdracht kies ik in overleg met de opdrachtgever een bepaalde methode. Afspraken kom ik snel en correct na.

Bij het uitvoeren van een opdracht hoort altijd mijn volledige inzet, kennis en betrokkenheid. We maken er gezamenlijk een succes van. Een opdracht waarvan ik op voorhand zie dat deze niet past bij mijn expertise neem ik niet aan.

Methode
Afhankelijk van het type opdracht werk ik volgens een bepaalde methode. Dat is vaak een mix van methodes, waarbij ik onder andere gebruik maak van de onderstaande drie.

De wybermethode die uitgaat van processtappen: 

  1. Vooraf: besluit over doelstellingen, proces, inhoud van de processtap
  2. In processtap: verbreden naar inhoud
  3. Einde processtap: versmallen naar volgend besluit met
    a. evaluatie vorige processtap
    b. besluit over volgende processtap
  4. Start volgende processtap (= volgende wyber)

 Het Nomadisch ontwikkelen

Nomaden passen zich telkens aan de omstandigheden aan en nemen afscheid van plekken die geen dienst meer doen. Tijdens hun reizen weten ze ongeveer waar ze naartoe willen, maar ze komen daar niet via de gebaande paden. Er zijn geen geasfalteerde wegen en al helemaal geen wegwijzers. Ze moeten de route zelf ontdekken.

Bij het toepassen van deze methode is het eindplaatje ongeveer bekend, maar de weg ernaartoe nog onbegaan. We laten het veranderproces niet volledig langs vooraf bedachte stappen verlopen, maar we veranderen vanuit een heldere visie en ambitie. Al zwervend en ontdekkend gaan we naar het doel en verkennen de horizon achter de zandheuvel. En creëren daarmee kansen die we vooraf niet konden bedenken. En zo passen we ons flexibel aan naar de continu veranderende werkelijkheid.

Value-based Project Management
Daarnaast werk ik ook met Value-based Project Management, een aanpak voor chaordische projecten. Dat zijn vaak complexe projecten waar veel onduidelijkheid en vaagheid bestaat, met name over het te leveren resultaat. Het project wordt vraaggedreven, in plaats van resultaatgedreven. Value-based Project Management levert een set van 11 interventies. Door die interventies in samenhang met elkaar te plegen, wordt gezamenlijk gewerkt aan een resultaat gebaseerd op de oorspronkelijke vraag.

Communicatie
Ik communiceer open, helder en proactief met al mijn relaties, zowel mondeling als schriftelijk. Dat komt het vertrouwen en het resultaat ten goede.

Vertrouwelijkheid
In veel gevallen werk ik met vertrouwelijke gegevens. Ik besef dat ten volle en ga altijd discreet met informatie van opdrachtgevers en projecten om.

Kwaliteit
Ik onderschrijf de gedragscode van de OOA. Verdere informatie over de OOA vind je op www.ooa.nl.

Zorgen moet je doen, niet maken.