Skip to content

Documenten en publicaties

De onderstaande documenten en publicaties heb ik geschreven (vaak in opdracht) of bevatten informatie over mij en mijn werk. Klik op de link om een document te downloaden.
Liever een gedrukt exemplaar? Neem dan even contact met me op.

 • Infographic Toekomstbestendig wonen, welzijn en zorg
  Om de transitie van wonen, welzijn en zorg vorm te geven, zet het Rijk – samen met tal van partijen – verschillende programma’s en akkoorden in. De resultaten hiervan landen in wijken, buurten en kernen. De integraliteit van de problemen die mensen ervaren, maakt het van belang dat deze programma’s en akkoorden in samenhang worden uitgevoerd. Dat is complex. Het vraagt dat het fysieke en sociale domein intensief met elkaar samenwerken, niet alleen op lokaal, maar ook regionaal niveau en met verschillende sectoren en actoren.
  In deze infographic, gemaakt in mei 2024 door Platform31, en waar ik een van de auteurs van ben, staat een schematisch overzicht van alle landelijke programma’s en akkoorden in zowel het fysiek als het sociaal domein, en kun je per programma en akkoord meer informatie vinden.
 • De dromen van ….
  Interviews over hoe professionals en ervaringsdeskundigen de toekomst van wonen, leven en zorg voor kwetsbare mensen zien

  In 2020 startte ik met interviews rondom de vraag “Hoe zien professionals en ervaringsdeskundigen de toekomst van de kwaliteit van wonen, leven en zorg voor kwetsbare mensen?” Wat zijn hun dromen en ideeën voor verbeteringen? En wat kunnen we van elkaar leren om de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen die het niet helemaal alleen redden?” In iedere nieuwsbrief publiceerde ik een nieuw interview dat ik ook op mijn website plaatste. Alle interviews zijn nu gebundeld in deze publicatie. Hopelijk inspireren alle interviews en dragen ze een heel klein beetje bij aan de grote doelstelling: het verbeteren van het leven van kwetsbare medemensen die het zonder ondersteuning niet redden.
 • Met het programma Een thuis voor iedereen willen overheden en andere partijen ervoor zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting is voor kwetsbare groepen van woningzoekenden. Platform31 ondersteunt de koplopers in dit programma met kennis en kunde. Ik ben een van de deskundigen die ze hiervoor inzetten. In maart heeft Platform31 een vlog van mij opgenomen. Hierin spreek ik over het belang van een goede procesaanpak. Bekijk hier de vlog en het bijbehorende artikel. In opdracht van en in samenwerking met Platform31 heb ik daarnaast ook meegeschreven aan de publicatie Regionale samenwerking organiseren en doen die in augustus 2023 verschenen is; een handreiking voor regionale samenwerking bij de huisvesting van aandachtsgroepen.
 • Voor het rondetafelgesprek Wonen en Zorg in de Tweede Kamer op 17 maart 2022, waarvoor ik was uitgenodigd, over belemmeringen en oplossingen voor het realiseren van passende woonzorgvoorzieningen schreef ik de notitie Innovatieve geclusterde (tussen)woonvormen.
 • In opdracht van, en samen met, Platform31 schreven wij (Bella Bluemink, Susan van Klaveren en ik)  in het kader van het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk een publicatie over het stimuleren van de doorstroom van senioren naar geschikte woningen. Hoe bevorderen gemeenten en corporaties dit, welke middelen zetten ze in? En wat is al dan niet succesvol? Platform31 heeft hier in een artikel op haar website ook aandacht aan besteed.
 • Voor de digitale instrumentenkoffer van het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg van de RvO heb ik samen met Henk Nouws een afwegingskader voor woningcorporaties ontwikkeld dat hen helpt om particuliere woon-zorginitiatieven te beoordelen. Alle instrumenten in de digitale instrumentenkoffer vind je op de website van de RvO.
 • Welke aspecten zijn belangrijk om het langer en beter zelfstandig thuiswonen van senioren te faciliteren? Hoe maak je dat inzichtelijk? En welke afwegingen worden hierin gemaakt? Ik heb hiervoor een indicatoren- en afwegingskader ontwikkeld dat in deze versie voortkomt uit het traject dat ik voor het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg heb uitgevoerd met de gemeente Heusden, corporatie Woonveste en zorgorganisatie Schakelring (tegenwoordig Mijzo). Dit afwegingskader is ook opgenomen in de digitale instrumentenkoffer van het OWZ. 
 • Het landelijk Ondersteuningsteam Wonen en Zorg ondersteunt gemeenten en corporaties bij het in kaart brengen van lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg met betrekking tot senioren. Ik ben een van de experts die deel uitmaakt van dit team. Lees mijn blog “Langer zelfstandig thuis wonen vraagt om een integrale aanpak” of kijk voor meer informatie over dit team van experts op de website van de RvO of in de flyer
 • Ik was, gedurende 5 jaar, innovatie-procesmanager van een vernieuwend concept voor een leegkomend verzorgingshuis onder de naam “Samen & Anders”. Hier wordt gestreefd, op basis van de social enterprice gedachte, naar wonen in combinatie met wederkerigheid voor mensen die sociaal maatschappelijk en/of financieel kwetsbaar zijn. Dit in co-creatie met huurders, andere organisaties en de omgeving. Over dit concept zijn diverse magazines, rapportages, artikelen en films verschenen:
  Magazine stand van zaken Samen&Anders mei 2019
  Publicatie resultaten effectmeting Samen&Anders mei 2019
  Publicatie De magix mix
  Film over ondersteuning bewoners onderling
  Film over huurders
 • In deze publicatie van Platform31, die ik samen met Netty van Triest en Hilda Kooistra schreef, doen we een verkenning naar de uitstroom in de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. We nemen de praktijk in 7 gemeenten onder de loep.
 • Voor de VNG schreef ik, samen met Veerle Petit, de publicatie: Woon-huurconstructies opvang breed (oktober 2015). Deze publicatie bevat praktijkvoorbeelden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang die aanhaken op twee gewenste, mits voor de cliënt haalbare, ontwikkelingen. Namelijk het bevorderen van uitstroom van Beschermd Wonen naar zoveel mogelijk zelfstandigheid en eigen regie en het voorkomen van instroom in intensievere vormen en settingen. 
 • Voor de maart 2017 editie van het magazine Stedebouw & Architectuur, met dit keer het thema Bouw & Zorg, schreef ik een column met de titel “Zo doen we dat, vast goed” over de transformatie van bestaand vastgoed naar de toekomstige vragen en behoeften van kwetsbare mensen. Zie verder de website van Stedebouw & Architectuur.
 • Publicatie Gebiedsgerichte aanpak in wonen, welzijn en zorg (augustus 2014) (pdf).
  Namens Platform 31 en Movisie heb ik, samen met een netwerkcollega, deze publicatie geschreven.
  Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als gemeente – met je samenwerkingspartners – gebiedsgericht aanpakken? Hoe borg en monitor je? Drie gemeenten – Breda, Rotterdam en Tilburg – lieten in hun keuken kijken.” Namens Platform 31 en Movisie schreef ik, samen met een netwerkcollega, deze publicatie.
 • Langer zelfstandig thuis wonen vraagt om levensloopgeschikte woningen. V.w.b. installatietechniek en bouwkunde is er de ISSO-publicatie 77 ‘Levensloopgeschikt wonen’. De basis van de publicatie vormt de kennis uit Wel Thuis (een initiatief van UNETO-VNI, de OTIB, Vestia, Vidomes en Pieter van Foreest). Ik heb, vanuit het project Wel Thuis, aan deze publicatie meegewerkt. De publicatie is hier te bestellen.
 • In opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heb ik het Stappenplan Thuistechnologie voor Corporaties gemaakt waarin de verschillende stappen die worden doorlopen bij de aanschaf en implementatie van domotica worden weergegeven.
 • Boekje Coalities bouwen in woonservicegebieden (2012).
  Met drie andere procesmanagers van woonservicegebieden in verschillende deelgemeenten in Rotterdam vormden we een intervisiegroep. In dit boekje delen we onze kennis en ervaringen van de afgelopen jaren.
 • Handreiking mantelzorgwoningen voor corporaties (2011, geactualiseerd in 2012)
  Publicatie geschreven in opdracht van het KCWZ (Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg).
 • Complexgerichte checklist waardoor bewoners langduriger zelfstandig kunnen blijven wonen
  Deze checklist is ontwikkeld voor en met Vestia waardoor complexgerichte keuzes gemaakt kunnen worden.

Producten
In mijn werk ontwikkel ik af en toe producten die ook voor anderen interessant kunnen zijn. Ik omschrijf er hieronder twee. Download voor uitgebreidere informatie de bijbehorende flyer.

Rekenmodel activiteiten en horeca MFA
Dit rekenmodel berekent objectief alle financiële en cijfermatige variabelen over activiteiten en horeca in multifunctionele accommodaties (MFA’s). Het houdt rekening met verschillende bezoekersstromen en wordt in de praktijk al bij een aantal MFA’s toegepast. Dit model maakt een objectieve financiële en cijfermatige berekening waarbij op alle variabelen gestuurd kan worden.

Checklist beheer & exploitatie MFA
Bij de start van een multifunctionele accommodatie valt of staat het slagen daarvan met goede beheer- en exploitatieafspraken. Daarvoor is deze checklist, die laat zien wat in welke fase geregeld moet worden.

Als je het gevoel hebt dat alles tegen zit, loop dan eens naar andere kant op.