Skip to content

Zo doen we dat, vast goed

De samenleving verandert, Jan Rotmans zegt hierover: ‘We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk’.

Zorg en zorgvastgoed worden op een andere manier gefinancierd en georganiseerd, maar vragen en behoeften van kwetsbare mensen blijven. Er is te veel zorg- en maatschappelijk vastgoed, terwijl dit vastgoed kan bijdragen aan oplossingen om kwetsbare mensen te ondersteunen bij het langer zelfstandig wonen.

Bekende wijzen van organiseren en financieren passen niet meer om het bestaande vastgoed te transformeren naar de toekomstige vragen. Dat vraagt om integraal samenwerken, multifunctionaliteit, de eindgebruiker centraal zetten en organisaties die de vragen van eindgebruikers faciliteren. Flexibelere vormen van organiseren, financieren en vastgoed exploiteren zijn nodig.

Dat kan alleen wanneer we het samen echt anders gaan doen. Dit geldt zowel voor de financiers van zorg en welzijn vanuit de Wlz, Zvw en Wmo en de organisaties die de zorg en diensten leveren, als voor de gebouweigenaren en exploitanten. Ook daarin staan we nog maar aan het begin van de verandering. We moeten allemaal transformeren van denken en werken vanuit ‘eigen’ organisatiebelang naar ‘ons’ maatschappelijk belang.

Terug naar het vastgoed. Te vaak houden vastgoedmensen vast aan conservatief vastgoed-denken. Dat gaat uit van een lange eenduidige exploitatie, een vaste en lange huurrelatie, een traditionele exploitatiecyclus en een meerjarenonderhoudscyclus. Zo doen we dat, en vastgoed staat nu eenmaal lange tijd.

Vastgoed staat voor lange tijd, maar niet meer met continu dezelfde functie en gebruik. Om te zorgen dat vastgoed ondersteunend is aan de veranderende doelstellingen, is flexibiliteit en multifunctionaliteit noodzakelijk. net als een totaal andere manier van organiseren en exploiteren. Want in een verandering van tijdperk kun je niet volstaan met het een beetje anders te doen. een totaal andere manier van kijken, denken en handelen is nodig.

April 2017, Guido de Ruiter

PS: Dit blog is ook als column verschenen in de maart 2017 editie van het magazine Stedebouw & Architectuur met het thema Bouw & Zorg.