Skip to content

Nieuwsbrief april 2019

Beste lezer,

Zie hier mijn eerste nieuwsbrief van 2019. Met een terugblik op mijn langstlopende opdracht als innovatie-procesmanager van Samen & Anders, een opdracht die binnenkort eindigt. Ook informeer ik je graag over het \’Convenant Langer en Weer Thuis\’ dat in Delft door meerdere partijen is ondertekend. En natuurlijk deel ik weer artikelen en rapportages over onderwerpen waarvan ik denk dat ze voor jou ook interessant kunnen zijn.

Heb je vragen over opdrachten of artikelen, ik hoor graag van je.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Guido de Ruiter

Opdracht uitgelicht: Ongelooflijk veel gebeurd met Samen & Anders

\"\"Als zelfstandige ben ik voor korte of lange tijd verbonden aan een opdracht. Mijn langstlopende opdracht is die van innovatie-procesmanager van Samen & Anders. Deze opdracht eindigt nu na 4½ jaar. Tijd voor een terugblik.

Samen op een Andere manier
In 2014 benaderde Laurens Wonen mij met de vraag of ik een innovatie procesmatig en inhoudelijk wilde begeleiden. Het ging om wat ooit het grootste verzorgingshuis van Nederland was: Simeon en Anna in Rotterdam-Zuid. Binnen enkele jaren zou het verzorgingshuis dicht gaan. Daarom zocht Laurens Wonen een nieuwe bestemming voor dit gebouw. Er waren al wat gedachten over, er was buurtonderzoek gedaan, maar verder was er nog niets. Alleen het idee dat de veranderende samenleving, de toename van alleenstaande en kwetsbare mensen en een leegkomend gebouw wellicht tot iets van maatschappelijke meerwaarde zou kunnen leiden.

Ik ben blij dat ik destijds “ja” heb gezegd. Want ondertussen is er ongelooflijk veel gebeurd met \’Samen & Anders\’, de naam die we al snel zijn gaan gebruiken om te benadrukken dat we het Samen op een Andere manier doen.

Wonen en wederkerigheid
Binnen Samen & Anders wordt uitgegaan van het gedachtengoed van een social enterprice. Maatschappelijke impact leveren staat hierbij voorop. Wonen in combinatie met wederkerigheid voor mensen met een sociaal maatschappelijk en/of financieel kwetsbare achtergrond, in co-creatie met de huurders en de wijk. Zonder uitvoerig in te gaan op het concept van Samen & Anders (zie daarvoor de informatie bij Documenten en publicaties), is het fantastisch dat veel huurders positieve stappen in hun leven hebben kunnen zetten, mede dankzij het concept van Samen & Anders.

Elkaar nodig
Vanaf de start hebben we samengewerkt met de huurders en diverse organisaties vanuit de overtuiging dat we elkaar nodig hebben. We deden en doen dat met lef, doorzettingsvermogen en vanuit onze visie en de ambitie om echt verschil te maken in de samenleving. Het gaat om \’de bedoeling\’ om maatschappelijke meerwaarde te leveren aan individuele mensen en daarmee aan de samenleving. Dat kon en kan niet zonder elkaar. Kortom: we doen het Samen en Anders.

Iedereen is van waarde
We zitten in een tijdperk van verandering: de transformatie van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Dat gaat gepaard met onzekerheid, verlies van gebaande paden en het zoeken naar nieuwe zekerheden. Vooral voor mensen die blijvend of tijdelijk kwetsbaar zijn, brengen deze veranderingen vaak ook achteruitgang met zich mee.

Binnen Samen & Anders proberen we meer te betekenen voor mensen die hierbij wat steun kunnen gebruiken. En tegelijkertijd ook wat aan elkaar en zichzelf te bieden hebben. Dat is het mooie: iedereen is van waarde, voor zichzelf en voor een ander. En dat bewijzen we binnen Samen & Anders iedere dag.

Structurele bijdrage
Ik hoop dat het concept Samen & Anders ook de komende tijd overeind blijft staan en dat er een manier gevonden wordt om de bedoeling en het resultaat structureel te financieren. Op een net zo innovatieve manier als het project zelf. Pas dan kunnen we zeggen dat Samen & Anders een structurele bijdrage levert aan de gewenste transformatie in de samenleving.
Voor mij eindigt, zoals bedoeld, mijn rol binnen Samen & Anders. Voor Laurens Wonen als eigenaar van het gebouw en voor de huurders zeker niet, want Samen & Anders gaat verder. Dat is mooi! En ik ben er trots op dat ik hier de afgelopen jaren mijn bijdrage aan heb mogen leveren.

Andere opdrachten
Een overzicht van alle opdrachten waar ik op dit moment aan werk of aan gewerkt heb, vind je op mijn website.

Maatschappelijke Rendementsmeting Samen & Anders

\"\"Zoals je in het voorgaande artikel kon lezen, is het de bedoeling van Samen & Anders om maatschappelijke meerwaarde te creëren en betaalbare woonruimte te bieden. Primair voor mensen die tijdelijk of blijvend kwetsbaar zijn.

Doelstelling objectief meten
We zien in de praktijk dat Samen & Anders aan veel huurders (huidige en voormalige) een grote positieve bijdrage heeft geleverd. Zowel aan de kwaliteit van leven, als aan de eigen ontwikkeling. We slagen dus in onze doelstelling! Maar hoe toon je dat objectief aan? Omdat maatschappelijke meerwaarde an sich niet meetbaar is, besloten we om dat via een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) te doen.

Doel van de MKBA is om het maatschappelijk effect zowel inhoudelijk als financieel inzichtelijk te maken. Dit doen we voor onszelf, onze stakeholders en onze (potentiële) financiers.

Het beoogde resultaat van deze MKBA is:

 • De maatschappelijke meerwaarde van Samen & Anders inzichtelijk maken;
 • Het maatschappelijk en financieel rendement kapitaliseren;
 • De kosten en baten inzichtelijk maken vanuit de veronderstelling dat beide geen 1-op-1 relatie met elkaar hebben;
 • Komen tot een toekomstbestendig (financieel rendabel) businessmodel.

Effectencalculator
Er zijn diverse meetinstrumenten om maatschappelijk rendement inzichtelijk te maken. Een daarvan is de Effectencalculator. De Effectencalculator brengt het maatschappelijke én financiële effect van individuele ondersteuningsactiviteiten in beeld.

De uitkomst van een aantal gesprekken wordt geëxtrapoleerd en verwerkt in een overall overzicht waaruit je algemene, maatschappelijke en financiële, conclusies kunt trekken. We kozen voor een eigen variant van de Effectencalculator, omdat deze ons inziens het meest geschikt is voor inzicht op zowel individueel als collectief niveau.

Veel betrokkenen
Deze MKBA kwam tot stand door de inzet van een aantal mensen. Naast mijn inzet als overall projectleider waren ook betrokken: een stagiair van de Hogeschool Rotterdam, de marktmeester, een WMO-adviseur van de gemeente Rotterdam en in sommige gevallen een professional van een van de andere betrokken organisaties.

Overtuigd van de meerwaarde
De uitkomsten van de MKBA worden vastgelegd in een magazine en in een uitgebreide verantwoording. Hierin komt duidelijk uit naar voren dat er sprake is van zowel maatschappelijk als financieel rendement. Voor individuele bewoners én voor de maatschappij! Voor de individuele bewoners is de maatschappelijke en financiële meerwaarde al lang duidelijk. Lees straks de verhalen maar in het magazine. Dat is op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief nog niet beschikbaar maar binnenkort wel. We hopen dat dit nu ook vertaald kan worden naar een structurele financiering. Niet om geld aan te verdienen, maar om de meerwaarde gefinancierd te krijgen die Samen & Anders voor mensen creëert. We zijn ervan overtuigd dat Samen & Anders niet alleen heel veel meerwaarde oplevert voor de mensen waar het om gaat, maar ook voor de maatschappij.

Gemeente Delft: convenant \’Langer en Weer Thuis\’

\"\"De Delftse woningcorporaties, aanbieders van zorg en welzijn en de gemeente Delft hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat Delftenaren langer thuis, of weer thuis kunnen wonen. Op 19 december ondertekenden zij het convenant \’Langer en Weer Thuis\’.

Begeleiding van alle partijen
Zoals ik in mijn nieuwsbrief van september al vertelde, vervulde ik tijdelijk de rol van procesmanager wonen-welzijn-zorg. Hierbij begeleidde ik alle partijen in dit samenwerkingstraject om met elkaar toe te werken naar het opstellen en ondertekenen van het convenant. Na de ondertekening is mijn opdracht afgerond en nam de gemeente Delft de rol van procesmanager over.

De gemeente Delft verstuurde een persbericht naar aanleiding van de ondertekening van het convenant.

Handvat Sociale Woningbouw voor bijzondere doelgroepen en senioren

\"\"

Tijdens mijn recent afgesloten opdracht in Delft hebben alle betrokken organisaties (gemeente, corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties) gezamenlijk een handvat (c.q. programma van eisen) sociale woningbouw voor bijzondere doelgroepen (GGZ, VG) en voor senioren opgesteld. Het doel ervan is om globale (vooral fysiek ingestoken) kaders te hebben voor sociale woningbouw bij nieuwbouw en verbouw. Rekening houdende met een bepaalde individuele bandbreedte per organisatie of doelgroep.

In het handvat wordt rekening gehouden met:

 • Woning (inclusief wel/geen clustering);
 • Eigen voorzieningen;
 • Voorzieningen in het complex;
 • Woonomgeving

Voor bijzondere doelgroepen wordt onderscheid gemaakt tussen drie woonvormen:

 1. Geclusterd wonen – groepen: in deze woonvorm, het groepswonen, ligt de nadruk sterk op de gezamenlijke elementen.
 2. Geclusterd wonen – zelfstandig: clustering van zelfstandige woningen bij elkaar.
 3. Gespikkeld en/of zelfstandig wonen: sociale huurwoningen die niet geclusterd zijn.

Voor senioren wordt onderscheid gemaakt tussen twee woonvormen:

 1. Zelfstandig wonen – geclusterd: clustering van zelfstandige woningen in een complex.
 2. Zelfstandig wonen – gestippeld: sociale huurwoningen die niet geclusterd zijn.

Het handvat moet ondersteunend zijn aan gesprekken over nieuwbouw en verbouw tussen diverse partijen. Zo komt Delft weer een stap dichterbij prettiger wonen en leven voor kwetsbare mensen.

Hoe kijken cliënten naar de transformatie rondom de Maatschappelijke Zorg?

\"\"De transformatie en decentralisatie in de Maatschappelijke Zorg (waaronder de Maatschappelijke Opvang en het Beschermd Wonen) is in volle gang. Gemeenten, zorgorganisaties, woningcorporaties, iedereen heeft hier een rol in, en daarmee ook een belang, een visie en soms een mening. Maar hoe kijken de cliënten om wie het gaat hier naar?

In de regio Holland Rijnland is de mening van 3 mensen gevraagd. Daar is een filmpje van gemaakt. Wat mij betreft een fantastisch en inspirerend beeld om vanuit hun perspectief te horen wat zij belangrijk vinden, en wat hun belang, visie en mening is.

Goed om dit perspectief mee te nemen in de aanpak van de professionele organisaties.

Partnerovereenkomst GENERO

\"\"GENERO is een netwerkorganisatie die de kwaliteit van goede en doelmatige zorg, welzijn en ondersteuning van ouderen en mantelzorgers wil bevorderen. De behoefte van ouderen is daarin leidend. Ik vind het leuk om te melden dat ik mijn partnerovereenkomst met GENERO voor 3 jaar heb verlengd. Dit heb ik gedaan omdat ik denk dat we met onze gezamenlijke kennis en ervaring veel meer voor ouderen kunnen betekenen dan als afzonderlijke organisaties.

Meer informatie vind je op de website van GENERO.

In de spotlight: Inge van Rossum

\"\"Regelmatig benaderen bekenden mij met de vraag of ik in mijn netwerk mee kan kijken naar een nieuwe baan of opdracht. Dat doe ik graag! Soms lukt het ook om een persoon en een organisatie aan elkaar te koppelen. Daar wordt iedereen blij van.

Podium
Omdat mijn nieuwsbrief inmiddels een groot bereik heeft, geef ik iemand uit mijn netwerk een podium om zichzelf voor te stellen. Wie weet lukt het om op deze manier tot een match te komen. Wat krijg ik ervoor? Helemaal niets, behalve een goed gevoel! Deze keer stelt Inge van Rossum zich aan je voor:

“Na vele jaren werkzaam te zijn geweest als operationeel manager in het bedrijfsleven en in de publieke sector, waar ik Guido heb leren kennen, is mijn loopbaan onderbroken. Heel 2018 heb ik mantelzorg aan mijn beide ouders verleend. Nu ben ik weer beschikbaar voor een nieuwe functie.

Ik ben een resultaatgerichte operationele manager met ruime (leidinggevende) werkervaring binnen diverse branches in Nederland en in het buitenland. Mijn ervaring ligt in (re)organisatie van processen en afdelingen, verandermanagement en procesmanagement. Ik ben resultaatgericht in combinatie met coachend leidinggeven. Mijn kracht is de vertaling/implementatie van strategische concepten naar de dagelijkse praktijk met oog voor details zonder de grote lijnen te verliezen.

Kernwoorden voor mij zijn: Nationaal – internationaal | profit – non-profit | zien – denken – doen – afmaken | gestructureerd – planmatig | daadkracht – overtuigingskracht | sociaal intelligent | logische denker.

Ik ben woonachtig in Rotterdam en voor 4 dagen/36 uur beschikbaar.

Wil je met mij kennismaken om te bespreken wat ik voor je kan betekenen in het operationeel management? Voor meer achtergrondinformatie en mijn contactgegevens verwijs ik je naar mijn LinkedIn pagina.

Kennis delen

Hieronder staan meerdere interessante kennisitems. Heb je ook iets te delen? Laat het me weten en ik neem het graag in de volgende nieuwsbrief op.

Wanneer je denkt dat deze nieuwsbrief voor iemand anders interessant is, stuur deze dan vooral door!

Interessante links

\"\"Zorgkantoren kunnen nog meer het verschil maken in de langdurige zorg
De Nederlandse Zorgautoriteit publiceerde een toezichtsonderzoek (Samenvattend rapport Uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 2017/2018) waaruit blijkt dat zorgkantoren hun zorgregisseursfunctie voor mensen die langdurige zorg nodig hebben, steeds beter oppakken. Er blijven echter verbeterpunten, zoals het toekomstbestendig maken van het pgb-systeem en de besteding van kwaliteitsgelden door zorgaanbieders.

Ook op de website van de VNG is aandacht voor de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars die toewerken naar een sluitend netwerk waardoor inwoners in elke regio verzekerd zijn van een goede samenwerking en afstemming tussen beide partijen. In een gezamenlijk persbericht lichten de VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) deze samenwerking toe.

Toegang tot Wet langdurige zorg voor GGZ-cliënten
Op 15 februari heeft de ministerraad ingestemd met de wijziging van de Wet langdurige zorg (WIz) om mensen met ernstige GGZ-problematiek en blijvende behoefte aan 24-uurs zorg, toegang te geven tot de WIz. Het is de planning om deze zorg per 2021 voor deze mensen beschikbaar te hebben. Op de website van Federatie Opvang vind je meer informatie.

Nieuwe regels voor betere toegankelijkheid opvang
Op de website van Binnenlands Bestuur las ik dat de gemeenten en de VNG afspraken hebben aangepast over de toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang. De VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO) heeft inmiddels ook besloten om alle gemeenten aan te raden het convenant met de nieuwe afspraken te tekenen.

Objectief verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Wmo 2015 begeleiding
In opdracht van de ministeries van BZK en VWS is onderzoek verricht om een geïntegreerd objectief verdeelmodel te ontwikkelen voor de middelen Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en begeleiding Wmo 2015. Het onderzoeksrapport en de voorlopige uitkomsten per gemeente/regio kun je downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Stimuleringsregeling om nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen vlot te trekken
Veel initiatieven van sociale ondernemers en bewonersinitiatieven voor nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen komen lastig van de grond vanwege financieringsproblemen. Het kabinet wil de ontwikkeling van deze initiatieven bevorderen en stelt hier dit voorjaar een stimuleringsregeling voor open.

Aedes – vereniging van woningcorporaties
Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Op haar website vind je veel interessante informatie over lopende dossiers (bijvoorbeeld het dossier Huurbeleid en betaalbaarheid 2019), nieuws en actualiteiten, vacatures, evenementen die ze organiseren en instrumenten/handleidingen die je voor diverse thema’s kunt gebruiken.