Skip to content

Nieuwsbrief juli 2019

Beste lezer,

Zo vlak voor het zomerreces vertel ik je graag meer over een aantal opdrachten van de afgelopen maanden. Zo ondersteun ik een woningcorporatie om gedegen strategische keuzes te maken voor hun zorgvastgoedportefeuille. Daarnaast vind ik het fantastisch om te melden dat een effectmeting aantoont dat Samen & Anders positieve resultaten heeft voor kwetsbare mensen. Tot slot deel ik ook weer een aantal interessante kennisitems.

Heb je vragen over opdrachten of artikelen, ik hoor graag van je.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Guido de Ruiter

Opdracht uitgelicht: Strategie en keuzes zorgvastgoedportefeuille woningcorporatie

\"\"Woningcorporatie Woonvizier heeft een aanzienlijke zorgvastgoedportefeuille. De corporatie wil komen tot een gedegen visie en strategie en een risicoanalyse uitvoeren. Van daaruit wil Woonvizier passende vervolgstappen maken. Dit zowel voor henzelf, maar ook voor de Raad van Commissarissen en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Ik ondersteun hen daarin met advies, het schrijven van de strategienotitie en de vervolgstappen.

Afwegingskader
De eerste stap was het ontwikkelen van een afwegingskader om het zorgvastgoed te beoordelen. Er is een set van factoren ontwikkeld waaraan het huidige zorgvastgoed getoetst wordt. Deze toetsing is ook in te zetten voor toekomstige vragen en ontwikkelingen.

Notitie en vervolgstappen
Daarnaast is een strategische notitie opgesteld over het zorgvastgoed. Hierin staan de visie, strategie, het afwegingskader, scenario’s en keuzes beschreven. De volgende stap is om met het zorgvastgoed met een hoog risicoprofiel aan de slag te gaan. Intern, en samen met zorgorganisaties.

Andere opdrachten
Een overzicht van alle opdrachten waar ik op dit moment aan werk of aan gewerkt heb, vind je op mijn website.

Samen & Anders: aantoonbare positieve effecten

\"\"Gedurende 5 jaar was ik innovatie-procesmanager van een vernieuwend concept voor een leegkomend verzorgingshuis in Rotterdam onder de naam \’Samen & Anders\’. Op basis van de social enterprice gedachte wordt gestreefd naar wonen in combinatie met wederkerigheid voor mensen die sociaal maatschappelijk en/of financieel kwetsbaar zijn. Dit in co-creatie met huurders, andere organisaties en de omgeving. Mijn werkzaamheden zijn afgerond met een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van het concept.

Meerwaarde al lang duidelijk
Het resultaat van de analyse is vastgelegd in twee uitgaven, namelijk het mooie magazine \’De Impact\’ en de publicatie \’Effectmeting Samen & Anders\’. We tonen hierin de maatschappelijke en financiële effecten. Voor de bewoners is de meerwaarde al lang duidelijk. Deze effectmeting laat nu aantoonbaar zien dat Samen & Anders leidt tot een positief resultaat voor kwetsbare mensen, en daarmee ook voor de maatschappij. Dit is waar we behoefte aan hebben! Het is fantastisch te zien dat het nu ook echt objectief aangetoond is. Neem contact met mij op als je meer wilt weten over de twee uitgaven van Samen & Anders.

Woonvisie: column Margret van Wijk
\’Dit kan jou ook overkomen\’

\"\"Inmiddels ben ik een aantal jaar lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Woonlinie in Zaltbommel en omstreken. Woonlinie maakt deel uit van het huisvestingsnetwerk in Den Bosch (centrumgemeente). Samen met de regio maakt Woonlinie afspraken over de kanteling in het sociaal domein. Om die reden zit Margret van Wijk, manager Markt & Maatschappij van Woonlinie, regelmatig aan tafel met de maatschappelijke opvang en GGZ. Ook \’kijken ze in elkaars keuken\’ om een beter beeld van elkaar te krijgen.

Het raakte mij
Tijdens het bezoek aan de Dak- en Thuislozenopvang in Den Bosch maakte het levensverhaal van Joshua, nu zelf begeleider, behoorlijke indruk op Margret en haar team. Omdat zijn verhaal ons allemaal kan overkomen deelde Margret deze ervaring in haar column in het Bewonersmagazine van Woonlinie. Ik deel deze column graag omdat het verhaal mij raakte en ook jou en mij zomaar kan overkomen.

In the spotlight: Judy Braam

\"\"Regelmatig benaderen bekenden mij met de vraag of ik in mijn netwerk mee kan kijken naar een nieuwe baan of opdracht. Dat doe ik graag! Soms lukt het ook om een persoon en een organisatie aan elkaar te koppelen. Daar wordt iedereen blij van.

Podium
Omdat mijn nieuwsbrief inmiddels een groot bereik heeft, geef ik iemand uit mijn netwerk een podium om zichzelf voor te stellen. Wie weet lukt het om op deze manier tot een match te komen. Wat krijg ik ervoor? Helemaal niets, behalve een goed gevoel! Deze keer stelt Judy Braam, eigenaar van La Zarza, zich aan je voor.

\”Mijn naam is Judy Braam (51), eigenaar van La Zarza (‘Braam’ in het Spaans). Mijn persoonlijke missie is bijdragen aan waardegericht bestuur & toezicht, aan toekomstbestendige dienstverlening en aan organisaties die bijdragen aan een vitale samenleving. In verschillende rollen werk ik aan het van waarde blijven voor eindgebruikers, medewerkers en (potentiële) stakeholders van maatschappelijke organisaties in wonen, zorg, welzijn, educatie en het snijvlak ervan.

Daarnaast ben ik toezichthouder bij drie organisaties die ‘actief in de wijk zijn’: vicevoorzitter RvC deltaWonen (woningcorporatie), vicevoorzitter RvT Stichting Zorgcentra Rivierenland (ouderenzorg) en voorzitter RvT Stichting Ludens (kinderopvang).
Mensen ervaren mij als iemand met een groot maatschappelijk hart, veelzijdig, verbindend, vernieuwend en resultaatgericht. Van oorsprong heb ik een achtergrond in Industrieel Ontwerpen, een opleiding waarbij de waarde voor de eindgebruikers centraal staat in het ontwikkelen van producten, diensten en organisaties.

Lees meer in mijn artikel over hoe uw organisatie van waarde blijft: \’Darten op een dartbord dat beweegt\’ en over mijn persoonlijke waarde op mijn website.

Kennis delen

Hieronder staan meerdere interessante kennisitems. Heb je ook iets te delen? Laat het me weten en ik neem het graag in de volgende nieuwsbrief op.

Wanneer je denkt dat deze nieuwsbrief voor iemand anders interessant is, stuur deze dan vooral door!

Interessante links

\"\"OPaZ-boekje ‘Anders denken, anders werken’
Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken.

Op haar website publiceerde OPaZ onlangs het boekje ‘Anders denken, anders werken’. Het boekje, waarin OPaZ haar gedachtegoed beschrijft, bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat onder andere dieper in op de problemen rond complexe zorgvragen en de maatschappelijke context. In het tweede deel laat OPaZ zien hoe zij in én met de praktijk te werk gaat.

Online kennisplatform langdurige zorg
Op initiatief van het ministerie van VWS, Vilans en het Kenniscentrum voor langdurige zorg is een online platform ingericht. Doel is om de kennis en ervaring van de diverse ondersteuningsprogramma’s voor veranderingen in de langdurige zorg te delen met de sector. Bekijk het kennisplatform op www.langdurigezorg.nl.

VGN informeert leden over actualiteit NHC
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) sprak op 13 mei met haar leden over de bouw in de gehandicaptensector en de financiering en bekostiging daarvan. Ook de ontwikkelingen en de risico’s rond de Normatieve huisvestingscomponent (NHC) kwamen aan de orde. Meer hierover vind je op de website van de VGN.

‘Van bricks naar clicks – naar een betere financiering van zorginstellingen’
Het visiedocument \’Van bricks naar clicks – naar een betere financiering van zorginstellingen\’ kwam in samenwerking met een groot aantal partijen tot stand. De Nederlandse Vereniging van Banken presenteert hierin haar visie op de zorgsector, in het bijzonder de toekomstige financierbaarheid. In het document staan zes aandachtsgebieden centraal die banken betrekken bij de beoordeling van financieringsaanvragen van zorginstellingen.

Kamerbrief uitkomsten voorjaarsnotabesluitvorming jeugdzorg en GGZ
In een kamerbrief informeren minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis de Tweede Kamer over de uitkomsten van een overleg tussen het kabinet en de VNG. De brief gaat in op de weerslag van de voorjaarsbesluitvorming van het kabinet op jeugdzorg en GGZ.

Aedes: Handreiking voor woonvorm voor bewoners met dementie
Woningcorporatie Talis uit Nijmegen pleit al jaren voor een woonvorm voor bewoners met dementie waarbij familie de regie heeft en de behoefte van bewoners centraal staat. Aedes publiceerde in samenwerking met diverse partijen de handreiking ‘Familie-initiatieven voor mensen met dementie’ om initiatiefnemers en corporaties in dit proces te helpen.

Nieuwe website waardigouderworden.nl
De Rijksoverheid lanceerde naar aanleiding van het programma \’Langer Thuis\’ de website waardigouderworden.nl. Op deze website vind je onder andere informatie over de programma’s ‘Een tegen eenzaamheid’, ‘Langer thuis’ en ‘Thuis in het verpleeghuis’, nieuwsberichten en bijeenkomsten.

Trends in de ouderenzorg 2018-2030
Door de forse toename van het aantal ouderen is het belangrijk om zicht te krijgen op wat dit betekent voor de vraag naar zorg en ondersteuning. In de literatuurstudie \’Zorgen voor thuiswonende ouderen\’ is nagegaan wat de aantallen en kenmerken van de huidige en toekomstige ouderen zijn. Het Sociaal en Cultureel Planbureau licht de belangrijkste trends in de zorg voor ouderen tot 2030 uit in een infographic.

Contouren zorginkoop Wlz 2020 beschikbaar
Op de website van Actiz vind je de publicatie \’Contouren Zorginkoop zorgkantoren Wlz 2020\’ met als subtitel \’Samen waarde toevoegen voor klanten\’. Hierin staat dat vanwege enkele nieuwe ontwikkelingen de zorgkantoren voor de zorginkoop 2020 een aanvulling op het inkoopbeleid hebben. Het landelijke Wlz inkoopkader 2018-2020 blijft wel van toepassing.