Skip to content

Nieuwsbrief juni 2021

Beste lezer,

Vóór de zomervakantie aanbreekt, informeer ik je graag over een aantal interessante projecten. Zo ondersteunde ik een woningcorporatie bij het herzien van huurcontracten van zorgorganisaties in het kader van veranderende wet- en regelgeving. Op de site van de RVO, waar ik één van de experts uit het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg ben, mocht ik een blog plaatsen. En je kunt lezen over mijn samenwerking met adviesbureau K2.

Daarnaast het vijfde deel uit de interviewreeks ‘De droom van’ waarin steeds iemand vanuit een andere invalshoek zijn visie geeft op de kwaliteit van wonen, zorg en welzijn voor kwetsbare mensen. Dit keer Louis Aussen, architect, en ook als ervaringsdeskundige betrokken bij het ouderinitiatief Thuis Onder Vrienden.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Guido de Ruiter

Interviewreeks De droom van Louis Aussen

Hoe kijken professionals en ervaringsdeskundigen aan tegen de toekomst van de kwaliteit van wonen, leven en zorg voor kwetsbare mensen? Wat zijn hun dromen en ideeën voor verbeteringen? En wat kunnen we van elkaar leren om de kwaliteit van leven van mensen die het niet helemaal alleen redden, te verbeteren?

In het vijfde deel praten we met Louis Aussen, directeur van Marge architecten. Louis is als bevlogen architect en trotse vader van Bonno nauw betrokken bij het ouderinitiatief Thuis Onder Vrienden (TOV). Hij vertelt over ‘zijn’ ouderinitiatief en over zijn woondroom voor mensen met een verstandelijke beperking.

“Je leeft al met een beperking. Waarom zou je dan
ook nog eens beperkt moeten wonen?”

Louis, zo’n twaalf jaar geleden zette je met twee ouderstellen de stap naar een woonvoorziening voor jullie kinderen. Twee jaar geleden werd jullie droom werkelijkheid. Waarom een ouderinitiatief?
“Als ouders wilden we absoluut de regie behouden. Gaat je kind naar een instelling, dan gaat het geïndiceerde zorggeld van je kind in een blackbox – voor de volle 100% – en dan bepalen zij wat ermee gebeurt. De regie en zeggenschap is volledig overgenomen door de instelling. Daarom hebben wij gezegd: wij gaan het zelf doen. We hebben zelf een programma geformuleerd, zelf een locatie gezocht – ik heb weet-niet-hoeveel situaties bekeken – en zelf de stenen gerealiseerd.”

“En nu kopen we ook zelf de zorg in bij Woondroomzorg. Die bieden zorg toegespitst op ouderinitiatieven en hebben speciaal voor ons een Delfts team samengesteld. Naast de reguliere zorg voor een vast bedrag zorgen zij ook voor persoonlijke begeleiding als dat nodig is. Die extra uren halen we uit het PGB. En dan blijft er nóg ruimte over voor hobby’s en bijvoorbeeld een vakantie.”

“Het is te gek als je gewoon goede mensen in de zorg hebt en er is vertrouwen. En het belangrijkste is: De ouders meer betrokken en bepalen wat er gebeurt. Natuurlijk komt het voor dat soms het belang van eenieders kind groter is dan dat van het collectief, maar binnen TOV gaat dat eigenlijk heel goed.”

Wat is jouw woondroom voor mensen met een verstandelijke beperking?
“Wat mij betreft verdient iedereen zo’n woonvoorziening als mijn zoon. Kleinschalig, ingebed op een mooie plek in de stad en met voorzieningen daaromheen. Ik wil af van het idee dat deze mensen blij mogen zijn dat ze in zo’n appartement mogen wonen, omdat ze ‘niet productief’ zouden zijn. Je zult maar voor de rest van je leven op 30 m2 moeten wonen! Je leeft al met een beperking, waarom zou je dan ook nog eens beperkt moeten gaan wonen?”

“Ik ben juist van mening dat deze mensen een zelfstandige woning met een extra kwaliteit moeten krijgen als compensatie van hun beperking. Bij TOV is dat bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ruimte, de buitenruimte en de mooie plek in de stad. Ik moet er niet aan denken dat mijn zoon ergens alleen op een flatje zou wonen, zonder gemeenschappelijk ruimte. Nu is hij na zijn werk samen met anderen. En is het nog een leuke bonte verzameling van mensen ook.”

Zou je kunnen zeggen dat TOV een goed voorbeeld van integratie is?
“Kijk, ik ben een groot voorstander van inclusie en integratie. En ik kan niet anders zeggen dan dat TOV echt deel uitmaakt van deze nieuwbouwwijk. Maar nog mooier zou het zijn als je binnen een gebouw meer differentieert. We differentiëren wel in de stad, maar ouderen wonen hier, en mensen met een beperking wonen daar. Laten we de schotten slechten en binnen één gebouw bijvoorbeeld twintig mensen zonder en twintig mensen met een indicatie samenbrengen.”

Wat vind jij een essentiële eigenschap voor architecten die woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking ontwerpen?
“Behalve op je expertise ben je als architect bij dit soort projecten aangewezen op je inlevingsvermogen. Als vader van Bonno ben ik niet alleen architect maar ook ervaringsdeskundige. Dat praat stukken makkelijker. Ik ben nu ook betrokken bij een ouderinitiatief voor mensen met autisme. Op zich kende ik die doelgroep niet, maar dankzij twee medebewoners van Bonno ben ik er wel mee vertrouwd. Dat heb ik vertaald naar een prikkelarm en overzichtelijk gebouw: bij binnenkomst zie je meteen hoe het in elkaar zit.”

“Daarnaast vind ik het belangrijk om bewust náást de eindgebruikers en ouders te gaan staan. Natuurlijk heb je te maken met een woningcorporatie als opdrachtgever, maar ik trek zoveel mogelijk samen met de ouders op om een kwaliteit neer te zetten. Dat betekent ook dat je soms de strijd moet voeren met de gemeente en de buurt die vindt dat het allemaal anders moet. Maar mijn solidariteit ligt aan de zijde van bewoners en hun ouders.”

Wat zou je aan grotere zorginstellingen willen meegeven?
“Neem het ouderinitiatief als voorbeeld. Zet die appartementen met extra kwaliteit neer – liefst op een te gekke plek. Probeer een organisatievorm te vinden waarbij die invloed van ouders en bewoners gegarandeerd is. En zeg niet alleen dat je klantgericht werkt, maar doe het ook.”

“Je moet alles kunnen downscalen. En dat is zo mooi aan het ouderinitiatief. Het draait er enkel en alleen om de driehoek van bewoners, ouders en begeleiding. Die verantwoordelijkheid en die betrokkenheid van ouders zie je nergens anders. Er is niemand zo gemotiveerd om het zo te organiseren voor onze kinderen dan wij als ouders. Maak daar gebruik van!”

Opdracht uitgelicht: nieuwe toekomstbestendige huurcontracten

Woonkracht10, een corporatie in de Drechtsteden, benaderde mij om haar te ondersteunen bij vragen van zorgorganisaties die in het kader van veranderende financiering de huurcontracten willen herzien.

Hierbij spelen zaken als:

  • wie heeft welke verantwoordelijkheid;
  • hoe kom je tot een toekomstbestendig huurcontract (los van toekomstige financiering van de zorg);
  • hoe doe je recht aan de belangen van de verhuurder, huurder en de mensen die erin wonen en
  • hoe ver ga je met het scheiden van wonen en zorg?

Ik ben blij dat ik mocht bijdragen aan nieuwe, toekomstbestendige, contracten die zowel door Woonkracht10 als door de zorgaanbieders positief zijn ontvangen. Hiermee wordt recht gedaan aan alle belangen. Want de organisaties kunnen niet zonder elkaar!

Heb je hier vragen over of wil je meer over dit onderwerp weten? Neem dan contact met mij op.

Andere opdrachten
Een overzicht van alle opdrachten waar ik op dit moment aan werk of aan gewerkt heb, vind je op mijn website.

Nieuws uit de OWZ-hoek: mijn blog, de instrumentenkoffer en het nieuwe Expertteam Weer Thuis

Mijn blog op de RVO-website

Ik ben één van de experts uit het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit team ondersteunt gemeenten en corporaties bij het in kaart brengen van lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg voor ouderen die langer zelfstandig thuis willen wonen. Ik ben verheugd dat ik een blog mocht schrijven voor de website van de RVO over mijn ervaringen bij gemeenten en corporaties. In deze blog vertel ik ook trots over mijn vader, die helaas net na het plaatsen van deze blog op 98-jarige leeftijd onverwachts is overleden. Het blog is ook op de website van Binnenlands Bestuur geplaatst.

Digitale OWZ-instrumentenkoffer
De OWZ-experts maken bij hun ondersteuning gebruik van zelfontwikkelde methodieken. Dit ‘gereedschap’ stellen zij via het OWZ beschikbaar. Je kunt zelf aan de slag met deze zogenoemde digitale OWZ-instrumentenkoffer.

Een van deze instrumenten is het ‘Indicatoren en afwegingskader Langer en beter thuiswonen senioren’ dat ik heb ontwikkeld. Welke aspecten zijn belangrijk in het langer en beter thuiswonen? Hoe maak je dat inzichtelijk? En welke afwegingen worden hierin gemaakt? Dit afwegingskader is bedoeld voor het ondersteunen van de afwegingen, gebaseerd op kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren.

Bij de ontwikkeling van dit afwegingskader maakte ik gebruik van mijn uitgebreide ervaringen. De laatste versie van het afwegingskader is ontwikkeld voor de gemeente Heusden in een ondersteuningstraject vanuit het OWZ-team. Samen met de gemeente, corporatie en zorgaanbieder werkte ik dit kader verder uit. Deze, en andere instrumenten vind je op de website van de RVO.

Expertteam Weer Thuis
Sinds kort is er, naast het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (dat zich primair richt op de vraagstukken rondom senioren), ook een Expertteam Weer Thuis. Ook hier ben ik één van de experts van, en daar ben ik trots op.

Het Expertteam Weer Thuis (EWT) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders bij lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg voor mensen met psychische problemen en/of problemen die hebben geleid tot dakloosheid. Het gaat daarbij om huisvesting met passende zorg en ondersteuning van mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en GGZ-instellingen.

Een deel van deze mensen is goed in staat om zelfstandig te wonen. Belangrijk is dat de woonruimte en de woonomgeving daarvoor geschikt zijn en dat zij maatwerkbegeleiding krijgen. Een goede door- en uitstroom vraagt om afspraken over voldoende aanbod van passende (beschermde) woonplekken in combinatie met de juiste zorg en/of begeleiding.

Het EWT helpt gemeenten, regio’s, corporaties en zorgaanbieders hun vraagstukken over wonen en zorg in kaart te brengen, concreet te maken en oplossingsrichtingen te kiezen. Zoals het maken van en uitvoering geven aan een woonzorgvisie, prestatieafspraken, meerjarige samenwerking en monitoring van passende zelfstandige huisvesting.

Ook biedt het EWT hulp bij het maken van een plan van aanpak voor het terugdringen van de instroom in de maatschappelijke opvang, het voorkomen van dak- en thuisloosheid, het bevorderen van de doorstroom en wonen met passende zorg en begeleiding.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Expertteam Weer Thuis.

Guido de Ruiter en K2 vormen krachtig partnership

Tomeloze bevlogenheid leidt tot mooie samenwerking

Wat is er mooier voor adviseurs dan het bundelen van kennis en kunde en het delen van ervaringen uit de praktijk? K2, adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken, en Guido de Ruiter, zelfstandig adviseur wonen, zorg en welzijn, hebben de handen ineen geslagen. Omdat we er in geloven dat we samen van nog grotere betekenis kunnen zijn voor de domeinen wonen, zorg en welzijn.

Gedeelde drive
De samenwerking is ontstaan vanuit een goede klik en de gedeelde drive om écht een positief verschil te maken voor mensen en organisaties. Beiden geloven we er in dat er zoveel mogelijk is om kwetsbare mensen een goed leven te laten leiden. Hen fijn te laten wonen en in staat te stellen om zo veel mogelijk mee te doen. Guido draagt hier aan bij door partijen te begeleiden bij het ontwikkelen van een integrale aanpak op wonen, zorg en welzijn. K2 zorgt dat zij beleid binnen het sociaal domein goed werkend krijgt in de praktijk. Beiden doen zij dat met een tomeloze bevlogenheid en passie.

Innovatieve aanpakken
We geven onze samenwerking vorm met volledig behoud van onze eigen organisaties en onafhankelijkheid. Als er meerwaarde te behalen is, werken we samen. We leren veel van elkaar, benutten elkaars ervaring en creativiteit en willen dit zo snel mogelijk volop inzetten voor de praktijk. We geloven er in dat we samen een krachtig team vormen met zeer brede kennis, ervaring én niet te vergeten innovatieve, succesvolle aanpakken voor wonen, zorg en welzijn.

Wil je weten wat wij vanuit onze samenwerking voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met één van ons:

Wil je meer over ons weten?
Neem een kijkje op onze websites k2.nl en guidoderuiter.nl

Kennis delen

Hieronder staan meerdere interessante kennisitems. Heb je ook iets te delen? Laat het me weten en ik neem het graag in de volgende nieuwsbrief op.

Wanneer je denkt dat deze nieuwsbrief voor iemand anders interessant is, stuur deze dan vooral door!

Interessante links

Meer woningen voor ouderen hoge prioriteit
ActiZ, Aedes, VNG, Zorgverzekeraars Nederland en de ministeries van BZK en VWS slaan de handen ineen om de komende jaren meer dan 100.000 extra woningen te realiseren voor ouderen. In de bestuurlijke afspraken hebben de partijen de doelstelling opgenomen om in de komende vijf jaar 60.000 extra woningen voor ouderen en 25.000 extra verpleegzorgplekken te creëren. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie, met onder andere de verwijzingen naar het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg, de Taskforce wonen en zorg en de kamerbrief over bestuurlijke afspraken wonen en zorg.

Notitie ‘Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg
Om de menselijke maat weer centraal te laten staan in de verhouding tussen de cliënt die zorg nodig heeft en de zorgprofessional, hebben diverse partijen gezamenlijk de uitgangspunten voor de ouderenzorg in Nederland weergegeven in de notitie ‘Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg. Een samenhangende aanpak en samenwerking vanuit de verschillende stelsels is van essentieel belang.

Handreiking en vraagbaak prestatieafspraken
De afgelopen jaren zijn prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties steeds meer gemeengoed. Daarmee is een impuls gegeven aan de samenwerking op lokaal niveau. Toch leven er nog veel vragen. In de nieuwe Handreiking en vraagbaak Prestatieafspraken die eind mei 2021 verscheen, staan de vragen centraal die huurdersorganisaties, corporaties en gemeenten hebben bij het opstellen van hun prestatieafspraken.

Nieuwe regelgeving voor taxeren zorgvastgoed vanaf juli 2021
Zorgvastgoed met een financiering vanaf 3 miljoen euro moet driejaarlijks getaxeerd worden. Deze verplichting bestond reeds, maar vanaf 1 juli 2021 gelden nadere eisen voor de taxaties. Hierdoor is het gebruik van de WOZ-waarde als basis voor de taxatie niet langer mogelijk. Er moet op werkelijke marktwaarde gewaardeerd gaan worden. Het zorgvastgoed staat vaak voor een hoger bedrag in de boeken dan het gebouw oplevert bij verkoop (marktwaarde). De banken lopen daarmee een financieel risico en moeten dit in opdracht van DNB repareren. De Nederlandse Vereniging van Banken plaatste er dit bericht over.

Aanpak kwetsbare jongeren 16-27 jaar
De landelijke aanpak 16-27 zet zich in om jongeren tussen de 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie zo optimaal mogelijk te begeleiden naar zelfstandigheid. De aanpak is een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, VNG, MBO Raad, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), Jeugdzorg Nederland, het Rijk en de gemeenten. Op deze website vind je veel bruikbare informatie en kun je je aanmelden voor een periodieke nieuwsbrief.

Handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis’ geactualiseerd
De handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ is geactualiseerd. Dertien landelijke partijen uit het medische-, sociale- en zorgdomein, stelden de handreiking samen om bij te dragen aan een goede samenwerking tussen de zorg- en hulpverleners, de oudere zelf en mantelzorgers. Kern is een 6-stappenplan voor het bieden van persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg en ondersteuning voor thuiswonende kwetsbare ouderen. De handreiking bevat nieuwe werkwijzen en is onder meer aangevuld met actuele informatie over dementie.