Skip to content

Nieuwsbrief oktober 2019

Beste lezer,

In het najaar wordt in projecten vaak vol gas gegeven om bepaalde doelen nog voor het eind van het jaar te realiseren. Dat geldt ook voor twee nieuwe opdrachten waarover ik je in deze nieuwsbrief graag meer vertel. Zoals over het mooie initiatief van ouderenhubs in Rotterdam en het landelijk Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) waarvan ik één van de adviseurs ben. En daar ben ik trots op!

Verder werd het tijd voor een nieuwe website en een nieuwe leaflet. Ik ben heel blij met het resultaat en hoor graag wat je ervan vindt. Zoals gebruikelijk deel ik ook weer een aantal interessante kennisitems.

Heb je vragen over opdrachten of artikelen of wil je ergens meer informatie over? Laat het mij weten.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Guido de Ruiter

Opdracht uitgelicht: Ouderenhubs Rotterdam

\"\"

In Rotterdam is in juli 2019 het Uitvoeringsprogramma Rotterdam, Ouder en Wijzer gepubliceerd. In dit uitvoeringsprogramma staan de ouderenhubs beschreven: centrale ouderenvoorzieningen in wijken waar wonen, welzijn en zorg slimmer worden georganiseerd. Want dat is het doel. Plekken in iedere wijk waar ouderen prettig kunnen wonen en actief mee kunnen blijven doen!

Welzijn ouderen verbeteren
De ambitie is om in Rotterdam zes ouderenhubs te realiseren, waarbij iedere ouderenhub uniek is. Afgestemd op de omgeving, populatie, vraag-aanbod, woningaanbod, samenwerkingspartijen (corporaties, welzijn, zorg) en al aanwezige voorzieningen. Echter, één aspect komt overeen: een ouderenhub is bedoeld om door een integrale aanpak, via slimme verbindingen tussen domeinen en organisaties, de leefbaarheid en het welzijn van ouderen te verbeteren.

Aan de slag als kwartiermaker/procesmanager
In eerste instantie start de ontwikkeling van twee ouderenhubs. Sinds kort ben ik aan de slag als kwartiermaker/procesmanager van deze eerste twee Rotterdamse ouderenhubs.

Andere opdrachten
Een overzicht van alle opdrachten waar ik op dit moment aan werk of aan gewerkt heb, vind je op mijn website.

Ondersteuningsteam Wonen en Zorg, onderdeel van \’Langer Thuis\’

\"\"

Tijdens de bestuurdersbijeenkomst van de G40 op 26 september is het startsein gegeven voor het landelijk Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ). Het OWZ helpt gemeenten en corporaties bij het in kaart brengen van lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg voor ouderen die langer zelfstandig thuis willen wonen. Ook kan het team helpen bij het opstellen van een concreet plan van aanpak.

Geschikte woonruimte en omgeving
Nederland vergrijst in hoog tempo. Van 1,3 miljoen 75-plussers nu, naar 2,1 miljoen in 2030. Eenzaamheid, onvoldoende geschikte woningen en een tekort aan personeel in de zorg blijven nijpende vraagstukken. Ouderen willen en moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen, maar daar moeten hun woonruimte en omgeving wel geschikt voor zijn. Dat vraagt om aanpassing van de huidige woning, voldoende aanbod van geschikte nieuwe woonruimte en nieuwe woonvormen.

Ondersteuning opgave wonen en zorg
Gemeenten en woningcorporaties kunnen het OWZ inschakelen als zij hun opgave voor wonen en zorg in kaart willen brengen en uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen en uitvoeren van een wijkaanpak. Of aan flexibele woningen voor mensen die nu en in de toekomst zorg en ondersteuning nodig hebben en zo langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Team met 7 adviseurs
Het OWZ bestaat uit 7 adviseurs die ieder hun eigen ruime ervaring hebben met vraagstukken en thema’s rond wonen, zorg, ouderen en stedelijke ontwikkeling. Ik ben er trots op dat ik één van de 7 adviseurs van dit team ben. De andere adviseurs zijn: Daniëlle Harkes, Conny Heemskerk, Nanke Hofstra, Annette de Ruiter, Antoinette van Heijningen en Ditty Blom. De komende periode gaan wij actief aan de slag met gemeentes en corporaties die vragen hebben over wonen en zorg voor ouderen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) coördineert het team.

Achtergrond OWZ
Het OWZ is een van acties uit de ‘Actielijn wonen’ van het programma ‘Langer Thuis’ van de ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit programma wil het Rijk gemeenten stimuleren en ondersteunen bij het aanpassen van de woningvoorraad en woonwijken aan de vergrijzing. Dit doen de ministeries samen met Platform31 en het G40-Stedennetwerk. Ook de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg van RVO.nl valt binnen het programma.

Inzet en werkwijze OWZ
De inzet en werkwijze van het OWZ is hieronder schetsmatig weergegeven.

\"\"

Kijk voor meer informatie over het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) op de website van de RvO.

Mijn nieuwe website en leaflet

\"\"

Trots op nieuwe website
De ontwikkelingen van digitalisering gaan in een rap tempo. Toen ik in 2008 als zelfstandig adviseur begon, liet ik een website bouwen met informatie over mijzelf en mijn werk/opdrachten. Nu steeds meer mensen internet ook gebruiken op hun mobiele telefoon of tablet, moet een website daar compatible mee zijn. Anders blijf je scrollen en schuiven om teksten te kunnen lezen.

Omdat ik het natuurlijk belangrijk vind dat mijn informatie ook op telefoons en tablets goed leesbaar is, besloot ik om een nieuwe website te laten bouwen. Een uitgelezen kans om ook alle teksten kritisch te doorlopen en te updaten. Ik ben heel blij met het resultaat. De nieuwe website is nog net zo overzichtelijk als de oude, maar is toch in een nieuw eigentijds jasje gestoken. Ook benieuwd naar het resultaat? Ga dan naar mijn website.

Frisse nieuwe leaflet
Door het nadenken over nieuwe teksten voor mijn website, kwam ik ook tot de conclusie dat het tijd was voor een nieuwe leaflet waarin kort maar krachtig staat wie ik ben en wat ik doe. Ook de leaflet is in een frisse nieuwe stijl vormgegeven. Op mijn website vind je de nieuwe leaflet digitaal.

Een bijzondere reis naar Bali

\"\"

Deze zomer heb ik met mijn partner een reis gemaakt naar Bali. Via vrienden die op Bali wonen kwamen we in contact met de particuliere school SJAKI-TARI-US in Singaraja voor kinderen met een verstandelijke beperking. Deze school is een particulier initiatief vanuit Nederland. Door ons persoonlijke commitment met deze doelgroep delen wij graag deze bijzondere ervaring met jou.

School met Nederlandse expertise
Een Nederlands echtpaar kwam, na de geboorte van hun dochter met syndroom van Down, in aanraking met de goede zorg en speciaal onderwijs in Nederland. Tijdens hun reizen naar Bali zagen zij dat het aanbod op dit gebied niet de kwaliteit had die in Nederland wordt geboden. Zij richtten een stichting op om daar ter plekke een school te starten met de expertise vanuit Nederland. Inmiddels zijn er twee scholen op Bali.

Doelstelling van de school
De doelstelling is: \”Het verbeteren c.q. vergroten van de leermogelijkheden, communicatie, vaardigheden en zelfredzaamheid van kinderen met een verstandelijke beperking. Hierbij gebruikmakend van diverse speel/leermaterialen en -methodes. En het ondersteunen van de scholen en de leerkrachten bij de toepassing hiervan.\”

Diepe indruk
Tijdens ons verblijf op het eiland bezochten wij de school in Singaraja een aantal keer. Wij waren onder de indruk van de gastvrijheid en de transparantie waarmee wij zijn ontvangen. Deze open houding gaf ons de mogelijkheid om relevante expertise uit te wisselen. Het gaf ons ook de mogelijkheid om de kwaliteit van het onderwijs en de wijze waarop er met de kinderen wordt omgegaan mee te maken. De liefde en de toewijding voor de kinderen maakte diepe indruk op ons.

Omdat de stichting afhankelijk is van giften vanuit Nederland beveel ik van harte aan om hen financieel te ondersteunen. Meer informatie vind je op de website van SJAKI-TARI-US.

In the spotlight: Maaike Kluft

\"\"

Regelmatig benaderen bekenden mij met de vraag of ik in mijn netwerk mee kan kijken naar een nieuwe baan of opdracht. Dat doe ik graag! Soms lukt het ook om een persoon en een organisatie aan elkaar te koppelen. Daar wordt iedereen blij van.

Podium
Omdat mijn nieuwsbrief inmiddels een groot bereik heeft, geef ik iemand uit mijn netwerk een podium om zichzelf voor te stellen. Wat krijg ik ervoor? Helemaal niets, behalve een goed gevoel! Deze keer stelt Maaike Kluft van adviesbureau K2 zich aan je voor.

Kwetsbare mensen
Kwetsbare mensen optimaal mee laten doen in de samenleving. Mooie woorden die simpel klinken, maar die soms in de praktijk verre van simpel zijn. Voor sommige mensen is meedoen een ‘hell of a job’. Goed bedoelde inspanningen van overheden en bedrijven om het leven te versimpelen middels ‘betere’ informatie, extra richtlijnen en vernieuwde websites, leiden regelmatig tot meer verwarring. Hoe gaan we om met een samenleving die voor veel mensen veel te ingewikkeld is? Mensen die kwetsbaar zijn of worden en zich niet goed staande kunnen houden?

Kleine stappen en concrete acties
Ik ben Maaike. Adviseur in het sociale domein en idealist die met kleine stappen en concrete acties probeert te zorgen dat kwetsbare mensen (opnieuw) kunnen meedoen in de samenleving. Dat zij kunnen laten zien wat zij in huis hebben en zich stabiel genoeg voelen om deze vaardigheden en kennis te benutten.

Van alleen naar samen
Als zelfstandig ondernemer heb ik eindeloos zitten broeien op mogelijke manieren waarop ik ‘kwetsbare mensen’ kon betrekken bij onze, soms ingewikkelde, maatschappij. De momenten waarop het mij lukte om écht een positieve verandering te maken, bleek altijd in samenwerking met anderen. Juist dan kom ik in een flow die ertoe leidt dat de idealist in mij daadwerkelijk vlamt en een verschil maakt. 

Vanuit deze realisatie heb ik mij aangesloten bij het gedreven sociaal adviesbureau K2. Met vijf kundige en krachtige dames durf ik oprecht te zeggen dat wij een verschil kunnen maken in het betrekken van kwetsbare mensen.

Niets doen, uitstel of afstel zijn geen optie
De komende twee jaar doen we in samenwerking met de gemeenten Zeist, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug verandertrajecten met als doel het gezamenlijk creëren van een stabiele leefomgeving voor kwetsbare inwoners. Met inzet van het ‘stabiliteitsmodel’ werken we aan een uitvoeringspraktijk waarin professionals vanuit verschillende expertises (wonen, werk, inkomen, zorg, veiligheid etc.) samen tot een aanpak komen die écht aansluit op de behoeften van kwetsbare inwoners en direct bijdraagt aan de zo benodigde stabiliteit. Samen om de tafel en direct een concrete aanpak organiseren; niets doen, uitstel of afstel zijn hierin géén optie! Ons motto: ‘We lossen het op of we schalen het op!’

Lees meer over het stabiliteitsmodel of neem contact met mij op voor meer informatie.

Kennis delen

Hieronder staan meerdere interessante kennisitems. Heb je ook iets te delen? Laat het me weten en ik neem het graag in de volgende nieuwsbrief op.

\"\"

Seminar: Huisvesting voor Ouderen in Perspectief
Ouderen blijven vrijwillig en soms noodgedwongen langer thuis wonen. Dit levert soms schrijnende situaties op. Hoe kun je die voorkomen? Door ouderen te verleiden eerder noodzakelijke voorzieningen te laten treffen of tijdig door te laten stromen naar een passende woning. Woningcorporaties, gemeenten en zorgorganisaties werken hard aan oplossingen. Wil je weten hoe? Laat je inspireren tijdens het seminar ‘Huisvesting voor Ouderen in Perspectief’.

Inspiratieboek woningtoewijzing
In de landelijke wetgeving voor het toewijzen van woningen door corporaties zijn de normen dusdanig opgesteld dat er ruimte is voor uitzonderingsgevallen. Platform31 publiceerde een inspiratieboek woningtoewijzing met diverse manieren waarop corporaties toch woningzoekenden kunnen huisvesten voor wie de sociale woningvoorraad anders niet bereikbaar zou zijn.

Subsidies en stimuleringsregelingen \’Langer Thuis\’
Er zijn op dit moment verschillende financiële mogelijkheden om \’Langer Thuis\’ met een subsidie of stimuleringsregeling te faciliteren, onder andere:

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)
De SWZ richt zich op de totstandkoming van geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of makkelijk aanpasbare woningen. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een combinatie hiervan, met een minimum van 5 wooneenheden. In de regeling heet dit woonzorgarrangementen. Meer informatie vind je op de website van de RVO.  

Subsidie lokale netwerken
Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning van ZonMw heeft twee subsidieoproepen opengesteld voor de ontwikkeling van lokale netwerken zodat professionals in de wijk beter kunnen samenwerken.

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)
Ben je aanbieder van zorg of ondersteuning en wil je met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor je samenwerkingsverband.

Miljoenennota: meer aandacht voor mensen met een beperking
In de Miljoenennota staat dat er meer aandacht komt voor mensen met een beperking. Waardevol werk, goede opleidingen, een fatsoenlijk inkomen, betaalbaar en goed wonen en toegankelijke zorg, zijn daarbij essentiële onderwerpen. ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte reageert hierop op haar website.

VNG: CPB hecht teveel waarde aan financiële prikkel beschermd wonen
Het CPB heeft de policybrief ‘Decentrale bekostiging beschermd wonen’ gepubliceerd. Geconcludeerd wordt dat door verdere decentralisatie van budgetten voor beschermd wonen het aantal beschikbare plekken afneemt. De VNG en Divosa kunnen zich niet in deze conclusie vinden en reageerden hierop. Hun reactie vind je op de website van de VNG.

VGN: Nieuwe ontwikkelingen rondom de Wet zorg en dwang
De nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) treedt per 1 januari 2020 in werking. De VGN informeert haar leden via haar website over de recente ontwikkelingen. Er is onder andere een integrale wettekst beschikbaar waarin het \’Besluit zorg en dwang\’ is verwerkt. Daarnaast komt de VGN-academie met een nieuwe e-learning module over de wet en organiseert de VGN in september en november een ledenbijeenkomst.

NZa: Nieuwe regels bieden meer ruimte voor digitale zorg
Omdat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat goede digitale zorg een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij, zijn de regels voor digitale zorg dit jaar verruimd. Een overzicht van de ruimte die zorgaanbieders en zorgverzekeraars of zorgkantoren hebben voor de inzet van digitale zorg en ondersteuning vind je in de publicatie \’Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020\’.

Meer tijd voor zorgvuldige decentralisatie beschermd wonen en opvang
Voor de decentralisatie van opvang en beschermd wonen van de centrumgemeenten naar alle individuele gemeenten is gekozen voor een stapsgewijze decentralisatie. Rijk en gemeenten hebben een gefaseerde invoering van tien jaar afgesproken. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over het gesloten akkoord. Ook op de website van de VNG staat informatie over dit onderwerp.

PerSaldo: lopende acties ouderinitiatieven
De minister van VWS heeft de Tweede Kamer in juli 2019 een brief gestuurd met de stand van zaken van lopende acties die zijn ondernomen rondom ouderinitiatieven. PerSaldo reageert op haar website op de belangrijkste punten uit de brief.

Gemeentelijke achtervangpositie bij het WSW
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) publiceerde een rapport over het toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Bij het WSW staan gemeenten samen met het Rijk elk borg voor 50% in de achtervang. Uit het rapport blijkt dat de kans toeneemt dat deze achtervang wordt aangesproken. Lees meer op de website van de VNG.

Eén jaar Langer Thuis
Programmamanager Reinier Koppelaar blikt in een interview op de website Overheid van Nu terug op verschillende initiatieven en activiteiten in het programma Langer Thuis, waarvan de effecten deels nu al in de praktijk merkbaar zijn. Zo worden vanuit Langer Thuis bestaande en nieuwe netwerken voor integrale ouderenzorg extra ondersteund.