Skip to content

Nieuwsbrief maart 2021

Beste lezer,

Ook in 2021 houd ik je graag op de hoogte van de projecten waar ik aan werk. Samen met Platform31 schreef ik bijvoorbeeld een publicatie over het stimuleren van doorstroming van senioren op de woningmarkt. En ik vertel je graag meer over één van de trajecten waar ik aan werkte als expert vanuit het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg.

Verder in deze nieuwsbrief diverse artikelen en publicaties over de woonopgave voor senioren en mensen met een zorgvraag of beperking. Net als ik houden veel organisaties zich met deze vraagstukken bezig, dat leidt tot mooie inventieve woonoplossingen.

En last but not least, deel vier uit de interviewreeks De droom van.

Heb je vragen over een opdracht of artikel of wil je ergens meer informatie over? Laat het mij weten.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Guido de Ruiter

Interviewreeks De droom van Marja van Leeuwen

Zoals je weet ben ik een interviewreeks begonnen om te weten hoe professionals en ervaringsdeskundigen aankijken tegen de toekomst van de kwaliteit van wonen, leven en zorg voor kwetsbare mensen. Wat zijn hun dromen en ideeën voor verbeteringen? En wat kunnen we van elkaar leren om de kwaliteit van leven van mensen die het niet helemaal alleen redden, te verbeteren?

In het vierde deel van deze reeks vertelt Marja van Leeuwen, directeur-bestuurder bij RIBW Fonteynenburg, over haar ‘droomwoonvorm’.

Hoe kijk jij naar de huidige kwaliteit van wonen, zorg en ondersteuning?
“Als ik specifiek kijk naar de RIBW’s, waar we zorg leveren aan mensen met een psychische kwetsbaarheid, vind ik de kwaliteit van wonen momenteel onder de maat. Ergens in de jaren ’70 begonnen we met groepswonen. Een heleboel van die huisvesting is nog steeds hetzelfde. Met alleen maar slaapkamers en een gezamenlijke huiskamer, een gezamenlijke keuken en gezamenlijk sanitair.”

“Die mensen moeten op z’n minst eigen sanitair en een pantry voor een kookplaat en waterkoker hebben. Als mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen omgeving die niet gebruikt wordt door anderen, komen ze in een positieve cirkel terecht. Mensen dragen meer zorg voor hun eigen woonomgeving.”

“Een beter woonklimaat is ook goed voor het begeleidingsklimaat. Het betekent dat we mensen veel meer in hun eigen domein kunnen begeleiden. Dat doet meer recht aan het leven, zoals dat ook in de samenleving gewoon is.”

En hoe vind je dat de zorg en ondersteuning in Nederland geregeld is?
“Met de stelselwijziging van AWBZ naar WMO en de decentralisatie hebben we in 2015 op sommige onderdelen het kind met het badwater weggegooid. Ik sta achter de gedachte dat zorg dichtbij wordt geleverd en zo lokaal mogelijk wordt georganiseerd. Maar je ziet per gemeente grote verschillen in financiering en subsidie, in aanbestedingskeuzes en in verantwoordingseisen. De bureaucratie is enorm toegenomen. Dat kost allemaal geld en dat gaat niet naar de zorg. Dat vind ik jammer.”

“Weer terug naar centraal klinkt wat kort door de bocht, maar het zou mooi zijn als er een landelijk raamwerk is, waarbinnen we kunnen opereren. Met gelijke kwaliteitsstandaarden, met gelijke financiering, zodat er geen verschillen ontstaan tussen gemeenten. Waar we zeker ook naar moeten kijken, is de rol van gemeenten. Zij kijken nu niet alleen naar de vraag wélke zorg en ondersteuning moet worden geleverd, maar ze houden zich ook bezig met hóé de zorg wordt geleverd. Daardoor zijn ze op sommige onderdelen geen bestuurlijke maar bijna een uitvoeringsorganisatie.”

Behalve die aanpassingen in het stelsel – zou je ook de opleiding en aansturing van medewerkers kunnen verbeteren?
“Een van de positieve kanten van de stelselwijziging, decentralisatie en Participatiewet is dat we bewegen van het ‘zorgen voor’ naar het ‘zorgen dat’. De curricula van de hogescholen en ROC’s zijn sinds 2015 weliswaar aangepast, maar er komen nog steeds jonge mensen af die vol in de ‘zorgen-voor-stand’ staan. Dat moet anders. Niet dat we het ‘zorgen voor’ moeten weggooien: het is een bandbreedte waarbinnen mensen zich bewegen. Voor sommige mensen moet je zorgen.”

“De overstap van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ moet ook binnen de organisatie beklijven. Wanneer ik als bestuurder voor mijn managers ga zorgen, gaan zij op hun beurt zaken bij hun medewerkers afvangen. Stuur ik op resultaat, dan zullen zij hun medewerkers eveneens op zo’n wijze benaderen: ‘Wat zijn de verwachtingen?’, ‘Waarom heb je die niet gehaald?’ en ‘Hoe zorg je dat je dat resultaat wel behaalt?’ Zo zouden medewerkers dat ook met hun cliënten moeten doen. Binnen Fonteynenburg kijken we naar instrumentarium en methodieken om dat nog meer te ondersteunen, maar ook de inrichting van onze huizen kan hieraan bijdragen.”

Wat is jouw grote droom voor de zorg?
“Mensen zijn zoogdieren. We hebben behoefte aan nabijheid, aan ‘zijn’. Al in de prehistorie leefden mensen in stammen. En ook nu zijn we nog steeds geneigd om een stamverband op te zoeken. Juist dat zou ik ook onze huisvesting terug willen zien. Dat er een mogelijkheid is tot communitybuilding. Ik loop wel eens door zo’n oud hofje met van die leuke kleine woningen en dan denk ik: het zou toch geweldig zijn als we hier mensen van verschillende pluimage door elkaar heen laten wonen. Niet alleen een hofje voor mensen met een indicatie, maar een hofje waar mensen – met of zonder psychische kwetsbaarheid – een gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van leven. Het zou fantastisch zijn als we zo kunnen bouwen.”

“Dat is overigens makkelijker dan gezegd. De moeilijkheid zit ‘m bijvoorbeeld in de zorgexploitatie. Krijg je met zes cliënten de business case wel rond? Een andere horde: je kunt mensen niet zomaar dwingen om iets met elkaar te ondernemen. Wil je zo’n community starten, dan moet je gemotiveerde mensen zo ver zien te krijgen dat ze daar met elkaar gaan wonen en er samen wat van maken.”

Wie zijn er nodig om je droom te realiseren?
“Dat zijn de financiers met lef, de corporaties met lef, gemeentes met lef en bestuurders met lef. Het maakt eigenlijk niet uit welke organisatie je erbij betrekt, maar lef is belangrijk om het een keer anders te doen.”

“Natuurlijk ontmoet ik genoeg partijen die enthousiast zijn over het idee, maar er zijn nog zoveel andere groepen waar heel veel druk zit. Jongeren en ouderen hebben huisvesting nodig. Verder lopen we aan tegen een gebrek aan ruimte om te bouwen, maar ook tegen de bereidheid om voor deze groep mensen huisvesting te realiseren. Niet alle gemeenten zijn verantwoordelijk voor het huidige Beschermd Wonen, wat betekent dat niet alle gemeenten de noodzaak van huisvesting voor deze groep als prioriteit zien.”

Wat is jouw rol daarin?
“Als bestuurder zie ik mezelf verantwoordelijk om in gesprekken een ingang te vinden, om het idee te bespreken, om het in te masseren. Ik weet: het is een weg van de lange adem, maar het is nodig om iets in beweging te zetten. Daarbij voel ik me gesteund door Valente, de brancheorganisatie die een samenvoeging is van de oude maatschappelijke opvang, de RIBW-alliantie en de Vrouwenopvang. Als branche moeten we – vind ik – nog meer de regie pakken en de veranderingen voor zijn. Stap voor stap bewegen we daarnaar toe.”

“Bij RIBW Fonteynenburg zien we graag dat mensen er nog meer bij horen, er nog meer toe doen en nog meer bijdragen. Die visie verwerkelijken we graag samen met de branche, onze maatschappelijke partners en alle naasten om de cliënt heen.”

Opdracht uitgelicht: Publicatie ‘Doorstroming van senioren op de woningmarkt

In opdracht van, en samen met, Platform31 schreven wij (Bella Bluemink, Susan van Klaveren en ik) in het kader van het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk een publicatie over het stimuleren van de doorstroom van senioren naar geschikte woningen. Hoe bevorderen gemeenten en corporaties dit, welke middelen zetten ze in? En wat is al dan niet succesvol?

Schaarste aan woningen
Door de toenemende druk op de woningmarkt liep het tekort aan woningen op tot meer dan 300.000 in 2020. Naast het bouwen van nieuwe woningen kan het stimuleren van doorstroming van ouderen naar een woning die geschikt is om langer thuis te wonen een deel van de oplossing zijn. De schaarste los je er niet mee op, maar het draagt wel bij aan een evenwichtigere verdeling van woningen. Het biedt starters en gezinnen een kans op een passende woning.

Verhuisdrempels wegnemen
Ouderen hebben vaak echter geen verhuiswens. In de publicatie kijken we naar diverse praktijkvoorbeelden die laten zien hoe je senioren kan verleiden en/of ondersteunen om te verhuizen naar een geschikte woning. Er zijn verschillende mogelijkheden (interventies) om de verhuisdrempels voor senioren weg te nemen. Een daarvan is het ontzorgen van senioren bij de verhuizing.

Interviews
Naast een theoretisch kader, hebben we tien mensen geïnterviewd uit drie categorieën: corporaties, gemeenten en marktpartijen/overig. Daar komen een aantal aandachtspunten uit naar voren. Lever maatwerk, dus ga uit van de doelgroep. Betrek de mensen en huurdersorganisaties erbij. Daarmee creëer je draagvlak. Zoek de meerwaarde van samenwerking / verbinding tussen corporatie, gemeente en marktpartijen omdat alle partijen met hetzelfde vraagstuk te maken hebben. Zorg ook dat de lokale opgave goed in beeld is gebracht en maak slim gebruik van beschikbare data. En als laatste: ga er gewoon mee aan de slag, leer en experimenteer!

Deze publicatie is gebaseerd op een analyse van de theorie, de praktijkvoorbeelden en een brede sessie met alle geïnterviewden. Op de website van Platform31 vind je ook nog een artikel over deze publicatie.

Heb je vragen over de publicatie of wil je meer over dit onderwerp weten? Neem dan contact met mij op.

Andere opdrachten
Een overzicht van alle opdrachten waar ik op dit moment aan werk of aan gewerkt heb, vind je op mijn website.

Indicatoren en afwegingskader langer en beter thuiswonen senioren

Welke aspecten zijn belangrijk om het langer en beter thuiswonen van senioren te faciliteren?

Hoe maak je dat inzichtelijk? En welke afwegingen worden hierin gemaakt? Dit afwegingskader is bedoeld voor het ondersteunen van de afwegingen, gebaseerd op kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren.

Nieuwe versie
Het afwegingskader is door mij ontwikkeld waarbij ik gebruik heb gemaakt van mijn uitgebreide ervaringen. De laatste versie van het afwegingskader is ontwikkeld in een ondersteuningstraject vanuit het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg van de RVO voor de gemeente Heusden. Samen met  de gemeente, corporatie en zorgaanbieder werkte ik dit kader verder uit.

Breed scala aan tussen-woonvormen

Tussen-woonvormen is een verzamelterm voor alles wat tussen zelfstandig wonen en een intramurale voorziening in zit. Het gaat hier zowel om senioren als om mensen met een beperking. Het nadeel van een verzamelterm is dat iedereen daar alles onder schaart. Men heeft er zo zijn eigen ideeën over en geeft er anders invulling aan. Is dat erg? Nee hoor, want er is een breed scala aan tussen-woonvormen nodig.

Zonder compleet te zijn hebben we het dus over gemengd wonen, hofjeswonen, thuisplusflat, thuishuis, serviceflat, woonzorgcomplex, woongroep en diverse andere benamingen.

Veel te winnen
Vanuit mijn werk was en ben ik bij diverse innovatieve concepten betrokken, zowel vanuit de kant van de gemeente, als van woningcorporaties en zorgaanbieders. Ik ben een groot voorstander van diversiteit van tussen-woonvormen en denk dat er veel te winnen valt door het verder ontwikkelen hiervan. Er is niet één oplossing voor de enorme opgave voor zowel senioren als mensen met een beperking.

In mijn vorige nieuwsbrieven en op mijn website schreef ik daar al meerdere keren over, onder andere:

Voorbeeld Thuisplusflat
In Rotterdam wordt nu een pilot uitgevoerd van een nieuw concept, de Thuisplusflat. Dit kreeg ook aandacht in het Algemeen Dagblad. Het Thuisplusflat-concept is een van de woonzorgconcepten voor senioren tussen ambulant thuis en intramuraal. Het moet een bijdrage leveren aan de opgave om ouderen langer en beter thuis te laten wonen.  Echter, door de wijze van financiering (een financiële plus op Wmo-indicaties) lijkt dit concept op de lange duur niet houdbaar, niet voor de pilots, en zeker niet bij een eventuele opschaling.

Toekomstbestendigheid
Er zijn collectieve en preventieve concepten nodig, gericht op wonen-welzijn-zorg en eigen regie/kracht. Met als doel om geïndiceerde zorg en ondersteuning te verlagen, uit te stellen en/of te voorkomen.  De ambitie hierbij is dat de gemiddelde zorgkosten naar beneden gaan en de kwaliteit van leven van de senioren omhoog. Dit vraagt echt om een andere manier van organiseren en financieren, namelijk ook (deels) het financieren van collectief aanbod gericht op het welbevinden, en daarmee voorliggend op individuele indicaties, als ook het financieren van uitstel van Wlz gefinancierde zorg (middels een financieringssysteem overstijgende aanpak). Daarnaast is de financiering van algemene ruimten in de Thuisplusflat ook een relevant vraagstuk.

Een mooie ambitie die vraagt om een transitie in de organisatie en financiering van het zorgstelsel. Immers, niet alleen gefinancierd vanuit individuele indicaties, maar ook door een vorm van preventieve-populatie-bekostiging. Om dit mogelijk te maken is er behoefte aan inzicht in de kosten en baten om te komen tot een toekomstbestendig (financierings)model. Hiervoor worden de Thuisplusflats in Rotterdam via een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) verder uitgewerkt.

Mijn visie op tussen-woonvormen
Eerder noemde ik al dat ik een groot voorstander ben van diversiteit van tussen-woonvormen. Er zijn naar mijn mening een aantal randvoorwaarden die belangrijk zijn om deze vorm te laten slagen:

  • Er is niet één vorm die altijd succesvol is, er kan geleerd worden van ervaringen elders;
  • Samenwerking, met name tussen corporaties, (zorg)aanbieders en gemeenten, is noodzakelijk. Niemand kan het alleen! Dat werkt het beste door vanaf de start vanuit een gezamenlijke visie en ambitie samen aan de slag te gaan;
  • Een domeinoverstijgende en doelgroepoverstijgende aanpak werkt! Het is goed voor de bewoners om niet alleen met gelijkgestemden in een complex te wonen. Het is goed voor bewoners om aangesproken te worden op talenten en mogelijkheden in plaats van beperkingen;
  • Echter, dan zal de financiering de inhoudelijke aanpak moeten volgen. Dat is een uitdaging, zeker waar ‘voorkomen en preventie’ dominant is boven ‘indicaties en rechten’. En waar financiering vanuit diverse kanten (Wmo, Wlz) een rol speelt. Een MKBA kan helpen om hier inzicht in te krijgen en kan bijdragen aan het onderbouwen van een noodzakelijke systeemdoorbraak. Binnen een eerder project waar ik bij betrokken ben, Samen&Anders in Rotterdam, is een MKBA uitgevoerd, de resultaten zijn spectaculair.

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Of ben je benieuwd waar ik jou bij kan ondersteunen? Neem dan contact met mij op.

Ondersteuningsteam Wonen en Zorg: leden en interview

In mijn nieuwsbrief van oktober 2020 vertelde ik een van de experts te zijn van het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ). Dit team brengt lokale vraagstukken over wonen en zorg van gemeenten en woningcorporaties in kaart. Het OWZ is onderdeel van het landelijk programma Langer Thuis. Meer informatie vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op deze website stellen ook de adviseurs en experts van het ondersteuningsteam OWZ zich voor.

Visie wonen-zorg-welzijn voor gemeente Heusden
Een van de trajecten die we vanuit het OWZ ondersteunden was in Heusden. De gemeente, wooncorporatie Woonveste en zorginstelling Mijzo hebben samen hun visie op wonen, zorg en welzijn rond de vergrijzing aangescherpt. Het doel was om senioren langer en beter thuis te laten wonen. Vanuit het ondersteuningsteam was ik daar als expert voor ingezet. Het traject is inmiddels afgerond. Op de website van de RVO staat een interview met de wethouder van de gemeente Heusden en de directeur-bestuurder van Woonveste.

Gemengd Wonen Breda, ieder zijn plek

Als alles meezit, dan gaat in het najaar van 2021 de schop in de grond in de Rijpstraat in Breda. Er worden 53 nieuwe appartementen gebouwd. Hiervan worden er 20 verhuurd aan mensen met een geïndiceerde zorgvraag. Alle huurders samen vormen straks een wooncommunity waarin iedereen zijn plek vindt en een bijdrage aan levert. Op 11 januari proostten alle betrokken partijen – de gemeente Breda, Stichting Prisma, SMO Breda e.o., SOVAK, Zintri Zorggroep en Wonen Breburg – op de ondertekening van de ‘Samenwerkingsovereenkomst Gemengd Wonen Breda’.

Een mooi en relevant project dat een positieve impact gaat hebben op (kwetsbare) medeburgers. Trots dat ik daar als onafhankelijk procesmanager namens en samen met alle partijen een bijdrage aan mag leveren.

Fantastisch wonen in Breda
Dit project is onderdeel van het programma Pact Wonen Zorg Breda. Iedereen moet in Breda fantastisch kunnen wonen. En blijven wonen. Ook wanneer iemand zorg nodig heeft vanwege een ziekte, beperking of simpelweg vanwege het ouder worden. Dat vraagt om vitale wijken en dorpen, en op zijn beurt om vitale inwoners. Met aandacht voor hen die dat extra steuntje in de rug nodig hebben.

Kennis delen

Hieronder staan meerdere interessante kennisitems. Heb je ook iets te delen? Laat het me weten en ik neem het graag in de volgende nieuwsbrief op.

Wanneer je denkt dat deze nieuwsbrief voor iemand anders interessant is, stuur deze dan vooral door!

Interessante links

Ondersteuningsteam OWZ: intentieverklaring bouw ouderenwoningen Amsterdam
Ook Amsterdam vergrijst. Daardoor is er op termijn een groot tekort aan geschikte ouderenwoningen. Het ondersteuningsteam OWZ hielp de gemeente Amsterdam bij het opstellen van de intentieverklaring voor de bouw van 2.000 nieuwe geclusterde ouderenwoningen voor 2025. Lees meer over dit praktijkvoorbeeld op de website van de RvO.

Ministerie BZK: eerste Monitor Ouderenhuisvesting
Uit de eerste Monitor Ouderenhuisvesting die minister Ollongren naar de Tweede en Eerste Kamer stuurde, blijkt dat de woonopgave voor ouderen de komende jaren flink toeneemt. Het aantal huishoudens van 55-plussers groeit van 3,7 miljoen in 2020 naar 4,5 miljoen in 2035. Dit onderstreept de urgentie om voldoende in woningen voor ouderen te blijven investeren.

Wonen is hoofdzaak, het VN-Verdrag Handicap in jouw gemeente
Sinds 2016 geldt het VN-Verdrag Handicap in Nederland en moeten gemeenten uitvoering geven aan dit verdrag. Het doel is om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Goed wonen is daarbij essentieel, maar ook een complexe uitdaging. In de inspiratiebundel ‘Wonen is hoofdzaak van de VNG vertellen ervaringsdeskundigen over hun specifieke situatie.

Ministerie VWS: boek ‘Het kan wél!, Complexe zorgvragen bij VWS’
Het ministerie van VWS krijgt regelmatig vragen van mensen die op zoek zijn naar passende en soms complexe zorg voor zichzelf, hun kind of naaste. Dat is geen ‘business as usual’. Daarom bracht het ministerie het boek ‘Het kan wél! Complexe zorgvragen bij VWS’ uit waarin interviews en casussen in beeld brengen waar mensen in ons zorgstelsel in de praktijk tegenaan lopen en welke oplossingen worden gevonden.

Sociaal en Cultureel Planbureau: Sociaal domein op koers?
Vijf jaar geleden hebben drie omvangrijke decentralisaties in het sociaal domein hun beslag gekregen. De verantwoordelijkheid van gemeenten op het gebied van ondersteuning van onder andere mensen met een beperking nam aanzienlijk toe. De vraag is nu of de decentralisaties hebben gewerkt zoals ze bedoeld waren. Of is bijsturing nodig? De publicatie ‘Sociaal domein op koers?’ is bedoeld om bij te dragen aan een antwoord op deze vragen.

AEF: publicatie ‘De cliënt (de)centraal’
AEF bracht op verzoek van het ministerie van VWS de gevolgen van de doordecentralisatie en het woonplaatsbeginsel voor mensen die beschermd (willen) gaan wonen in kaart. Welke knelpunten doen zich voor? En wat zijn de gevolgen voor de cliënten van de voorgenomen wijzigingen voor beschermd wonen in 2022? In de publicatie ‘De cliënt (de)centraal’ lees je de resultaten van het onderzoek.

Bureau HHM: De stand van het land
In Nederland wordt volop gewerkt aan sociale inclusie door mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de wijk te huisvesten. Om een beeld te krijgen van de realisatie van de gewenste doorontwikkeling van beschermd wonen en maatschappelijke opvang voerde bureau HHM in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG een onderzoek uit. De resultaten van het onderzoek staan in het rapport ‘De stand van het land.

AD: Thuisplusflat dicht gat tussen thuis en het verpleeghuis
De gemeente Rotterdam heeft nieuwe plannen om het gat tussen thuis en het verpleeghuis te dichten. In een artikel in het Algemeen Dagblad wordt gesproken over het realiseren van zogenaamde Thuisplusflats waar activiteiten worden georganiseerd die de bewoners samenbrengen. De gemeente betaalt hieraan mee en projectontwikkelaars mogen alleen op bepaalde plekken in de stad bouwen als ze ook aan ouderen denken.

Ministerie van VWS: discussienota ‘Zorg voor de toekomst’
Het ministerie van VWS heeft een interessante discussienota ‘Zorg voor de toekomst’ uitgebracht met onder andere aandacht voor de toekomstige domeinoverstijgende financiering tussen Wmo, ZVW en Wlz. Ook is er aandacht voor het toekomstbestendig maken van onze zorg en de maatregelen die nodig zijn om aan de daarvoor noodzakelijke verandering vorm te geven.

GENERO: inspiratiebundel
GENERO, hét netwerk voor ouderenzorg in de regio Zuidwest-Nederland, heeft de afgelopen periode mooie ontwikkelingen ingezet. Een inspiratiebundel geeft een indruk van deze ontwikkelingen. De bundel deel ik graag met je. Ik ben, zoals je misschien weet, partner van GENERO. Op pagina 27 van het document (pagina 23 van de bundel) staat een verwijzing naar projecten en publicaties waar ik bij betrokken ben geweest.

Movisie: publicatie ‘Versterken van inclusieve burgermacht’
Een van de elementen binnen de fundamentele transformatie van onze verzorgingsstaat is het versterken van zeggenschap en eigenaarschap van burgers. In de publicatie ‘Versterken van inclusieve burgermacht’ beschrijft Movisie de werkwijze en context van ‘Hart voor de K-buurt’ in Amsterdam Zuidoost om te laten zien hoe inwonersinitiatieven de inclusieve burgermacht versterken.

Opstapje naar zelfstandigheid met Beschermd Wonen Light
Drie Leidse organisaties zijn recent een nieuw initiatief gestart in de jeugdhulp en maatschappelijke opvang: Beschermd Wonen Light, een innovatieve woonvorm die de stap van beschermd naar zelfstandig wonen kleiner maakt. In de publicatie ‘Opstapje naar zelfstandigheid met Beschermd Wonen Light lees je hoe ze dit project van de grond hebben gekregen en wat hun eerste bevindingen zijn.