Skip to content

Kosten en baten van het project

Welk rendement en effect domotica heeft op de directe omgeving (maatschappij) waarin het zich gaat bevinden kan op verschillende manieren in kaart worden gebracht. Deze methoden hebben als doel om gestructureerd met elkaar (onder andere met de stakeholders) van gedachten te wisselen over effectiviteit van ingrepen en de aard van specifieke lokale omstandigheden. Het kostenbewustzijn neemt toe en hopelijk volgen goede inhoudelijke argumentaties om lokale kwaliteit te bepalen. Er komt meer oog voor de kosten en opbrengsten van verschillende partijen en voor (on)voorziene maatschappelijke effecten. Partijen worden verplicht beter na te denken over de probleemdefiniëring en alternatieve aanpakken.

In de Handreiking ‘Werken aan maatschappelijk rendement – Een handreiking voor opdrachtgevers van MKBA’s in het sociale domein’ staat vanaf pagina 57 een opsomming van de verschillende methoden om kosten en baten in beeld te brengen.

Hierin worden de volgende methoden onderscheiden:

  • Effectenarena
  • Social Return on Investment (SROI)
  • Maatschappelijke Business Case (mBC)
  • Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) in diverse vormen (volwaardige MKBA, de MKBA light, lite, Lyte, kengetallen MKBA, indicatieve MKBA

Effectenarena
Gezamenlijk doordenken en doorleven van de essentie van een project. De Arena scoort sterk op het betrekken van stakeholders en het bieden van inzicht. Het is ook een snelle, goedkope methode. De Arena leidt echter niet tot kwantitatieve uitkomsten.

Social Return on Investment
Deze methode leidt tot een kwantitatieve uitkomst (een sociaal rendement) en maakt daarmee afwegingen mogelijk, hoofdzakelijk tussen vergelijkbare projecten bij dezelfde organisatie. Sterk is de aandacht voor stakeholders en belangen en de aandacht voor monitoring van resultaten.

Maatschappelijke Business Case
Sterk in deze aanpak is het vertrekpunt vanuit ‘de klant’. Voorkomen wordt dat projecten centraal komen staan waar de klant geen behoefte aan heeft. Ook is in de presentatie het onderscheid tussen de businesscase en de maatschappelijke case inzichtelijk.

Maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA)
MKBA brengt op systematische en samenhangende manier alle effecten die een project veroorzaakt in kaart en vergelijkt deze met de situatie waar het project niet wordt uitgevoerd (het nulalternatief). De baten van het project worden, net als de kosten, uitgedrukt in euro’s. Strakke redeneerlijnen worden gehanteerd die voorkomen dat baten worden overschat of meerdere keren worden meegeteld.