Skip to content

Stap 7: Gebruiksfase: effectmeting en monitoring

Effectmeting en monitoring is belangrijk. Dit maakt het mogelijk om het succes van een project te volgen en een nacalculatie van de maatschappelijke business case op te stellen. Het levert informatie op voor meer praktijkgericht beleid elders. Daarnaast zijn monitoring en effectmeting belangrijk voor het verkrijgen van sturingsinformatie voor betrokken partijen en dragen ze bij aan de leercyclus. Door te reflecteren op ervaringen op de praktijk, kan deze weer verbeterd worden.

In de Handreiking ‘Werken aan maatschappelijk rendement – Een handreiking voor opdrachtgevers van MKBA’s in het sociale domein’ leest u vanaf pagina 44 meer over effectmeting en monitoring. » Ga naar substap Effectmeting

Monitoring
Monitoring is, anders dan effectonderzoek, primair bedoeld om de voortgang in de uitvoering in beeld te brengen en te sturen op de realisatie van ambities. De uitgangspunten voor het ontwerpen van een monitorinstrument zijn echter grotendeels hetzelfde als bij effectonderzoek:

  • Keep it simple, het instrument moet bruikbaar zijn in de praktijk. Het gaat om het identificeren van een beperkt aantal indicatoren waarop de voortgang bijgehouden kan worden.
  • De indicatoren moeten aansluiten bij SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel realistisch en tijdsgebonden) geformuleerde doelstellingen.
  • Definities moeten eenduidig zijn en zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande registratiesystemen.

Succesfactoren
Of uw domotica-project een succes wordt en de gewenste effecten behaalt is afhankelijk van een groot aantal factoren. Dit stappenplan geeft aandachtspunten alvorens over te gaan tot implementatie. Essentieel is:

  • Creëer in een zo vroeg mogelijk stadium draagvlak bij alle stakeholders.
  • Bewaak de samenhang tussen visie en gekozen domotica-toepassing.
  • Maak keuzes voor domotica-functies vanuit zorgperspectief, niet vanuit techniek.
  • Gebruik deze domotica-functies als verlengstuk van de zorg.
  • Zorg voor een gedegen testfase van de domotica-functies.
  • Domotica vervangt geen zorgzame handen, maar zorgt voor effectievere inzet medewerkers, borgt kwaliteit van de zorg, creëert een comfortabele en veiliger woonomgeving en maakt het mogelijk dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
Stap7