Skip to content

Effectmeting

Opzetten van effectonderzoek

  • Interventie beschreven, inclusief eventuele wijzigingen in de aanpak gedurende implementatie
  • Context beschreven, inclusief overige maatregelen die mogelijk van invloed zijn
  • Verwachte werking (veranderingstheorie) beschreven
  • Belangrijkste verwachte effecten benoemd, en SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden) geformuleerd
  • Keuze van type onderzoek: (quasi-)experimenteel, statistische analyses1, pre- en posttest
  • Voldoende vergelijkbare controlegroep of kengetallen

Interpretatie en terugkoppeling

  • Experimentele groep en controlegroep voldoen aan de vooraf gestelde eisen
  • Alle mogelijke verklarende variabelen zijn meegenomen of benoemd
  • Analyse of aanname over de mate waarin het gevonden effect toe te rekenen is aan de interventie
  • Realitycheck: professionals uit de praktijk herkennen de gevonden resultaten